ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καινοτόμες Κοινωνικές Επενδύσεις: Ενισχύοντας τις Κοινότητες στην Ευρώπη (InnoSI)

Καινοτόμες Κοινωνικές Επενδύσεις: Ενισχύοντας τις Κοινότητες στην Ευρώπη (InnoSI)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 4 Δεκέμβριος 2015

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Μάιος 2015

Ημερομηνία Λήξης: 30 Οκτώβριος 2017

Πλαίσιο υλοποίησης Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ,  στο πλαίσιο των διακρατικών του δράσεων, συμμετέχει στο πρόγραμμα InnoSI (Innovative Social Investment: Strengthening Communities in Europe). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του “Horizon 2020”. Το “Horizon 2020” αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία οι οποίες αναδεικνύονται ως κεντρικοί μοχλοί για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.   Φιλοσοφία, προβληματική και στόχοι Τα κράτη πρόνοιας στην Ευρώπη σχεδιάστηκαν κατά βάση με γνώμονα την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων του 20ού αιώνα. Ταυτόχρονα, όμως, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλάζουν σε τομείς που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, και οι οποίοι περιλαμβάνουν: τις μεταβολές στη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού και στη δομή της οικογένειας, τις προκλήσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας και τις διαδικασίες της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων ή μειονεκτούντων ατόμων. Το InnoSI αναδεικνύει το ερώτημα: πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε βιώσιμες στρατηγικές κοινωνικής επένδυσης, οι οποίες θα αντεπεξέρχονται στις επερχόμενες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις και στα δυσάρεστα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης του 2008. Ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται σε έναν συγκεκριμένο τρόπο κατανόησης της κοινωνικής επένδυσης, ο οποίος αναδεικνύει:

 • τη σημασία των περιφερειών (regions) στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής επένδυσης (social investment),
 • το ρόλο της κοινωνικής καινοτομίας (social innovation) στην κοινωνική επένδυση,
 • το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας (social economy) και, συνακόλουθα, των κοινωνικών επιχειρήσεων (social enterprises) στην κοινωνική επένδυση,
 • την ανάγκη καταγραφής και μέτρησης του αντίκτυπου των πολιτικών και των πρακτικών, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, κατά την αξιολόγηση αυτών των πολιτικών,
τον τρόπο που οι εμπειρίες των ωφελούμενων, μέσα από πολιτικές τις κοινωνικής επένδυσης, είναι σε θέση να διαμορφώσουν μία καινούργια ταυτότητα για τον Ευρωπαίο πολίτη.   Το InnoSI θα επιχειρήσει να εντοπίσει πανευρωπαϊκά καινοτόμες προοπτικές για την κοινωνική επένδυση, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ξεκινώντας από την καταγραφή των θεωρητικών δεδομένων και των απόψεων των ειδικών του χώρου. Στη συνέχεια, οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες θα διενεργήσουν είκοσι (20) σε βάθος μελέτες περίπτωσης (δύο σε κάθε μία από τις δέκα χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα).   Κεντρική σημασία για το πρόγραμμα έχει η συμμετοχή της κοινότητας (community involvement) και ο αντίκτυπος σε επίπεδο πολιτικής (policy impact). Η συμμετοχή των ωφελούμενων αναμένεται να διασφαλιστεί μέσα από εκατό (100) “community reporters” που θα επιλεγούν και θα εκπαιδευτούν σε βασικές δεξιότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως φωτογράφηση, λήψη-μετάδοση ήχου (podcastig) και video (film-making), με χρήση εύχρηστων κινητών συσκευών. Αυτό το τμήμα του έργου θα υλοποιηθεί υπό την επίβλεψη του δικτύου Peoples Voice Media.   Τέλος, στο πλαίσιο μίας ανάλυσης σε επίπεδο πρόβλεψης, θα μελετηθούν πιθανές επιλογές για το μέλλον της κοινωνικής επένδυσης, με τα ευρήματα να μεταφράζονται σε υλικό που να μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής.   Συντονιστής προγράμματος  
 • Manchester Metropolitan University (MMU) (Ηνωμένο Βασίλειο)
  Ακαδημαϊκοί συνεργάτες  
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Ελλάδα)
 • HU University of Applied Sciences Utrecht (Ολλανδία)
 • Turku University of Applied Sciences (Φινλανδία)
 • Universitat Politècnica de València (Ισπανία)
 • University of Debrecen (Ουγγαρία)
 • Karslstads University (Σουηδία)
 • Uniwersytet Wroclawski (Πολωνία)
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Γερμανία)
 • University of Bologna (Ιταλία)
  Συνεργάτες που ασχολούνται με τον αντίκτυπο του προγράμματος
 • Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (Ελλάδα)
 • Euclid Network (E.E.)
 • People’s Voice Media (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Locality (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Stichting Hogeschool Utrecht (Ολλανδία)
 • Turuk Ammattikorkeakoulu (Φινλανδία)
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Ισπανία)
 • Forum – Ideburna Organisationer med Social Inriktning (Σουηδία)
 • Uniwersytet Wroclawski (Πολωνία)
 • Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit (Ιταλία)