ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«NAA GR CY – National Authorities for Apprenticeship: Companies as Sustainable Partners for Apprenticeship in Greece and Cyprus» – «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο»

«NAA GR CY – National Authorities for Apprenticeship: Companies as Sustainable Partners for Apprenticeship in Greece and Cyprus» – «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο»

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Οκτώβριος 2014

Ημερομηνία Λήξης: 28 Φεβρουάριος 2017

Στόχος του προγράμματος NAA GR CY είναι ο εκσυγχρονισμός της μαθητείας, η κινητοποίηση των επιχειρήσεων να ενεργούν και νααναγνωρίζονται ως χώροι μάθησης και η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων και των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης - μαθητείας.   Το πρόγραμμα θα εντοπίσει και θα αξιολογήσει καινοτόμες εφαρμογές σε υφιστάμενα συστήματα μαθητείας, ειδικότερα στη Γερμανία,  ώστε να  προωθηθεί η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και την Κύπρο, αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Μέσα από τη συνεργασία των εταίρων  και με την καθοδήγηση και τις συστάσεις από Γερμανούς ειδικούς στην επαγγελματική κατάρτιση  θα σχεδιαστούν  σύγχρονες διαδικασίες μαθητείας μέσα στην επιχείρηση.   Οι διαδικασίες αυτές θα διέπονται από συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα αφορά τους κανονισμούς της μαθητείας, τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, κ.α. Η μεθοδολογία αυτή θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα (αντίστοιχα και στην Κύπρο). Κατ’ αυτό τον τρόπο, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διασύνδεσης ανάμεσα στους μαθητευόμενους, τις επιχειρήσεις,  τα κέντρα-σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης / εκπαίδευσης κλπ.   Στην Ελλάδα συντονιστής φορέας είναι ο ΟΑΕΔ και εταίροι του είναι το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΕΠ. Διακρατικοί εταίροι είναι ο οργανισμός  BIBB από τη Γερμανία και οι φορείς ΚΕΠΑ και ΚΕΒΕ από την Κύπρο.   Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει συμμετάσχει σε ένα focus group, για τη χαρτογράφηση των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο της μαθητείας καθώς και των ζητημάτων που προκύπτουν από αυτές. Επιπλέον, έχει εκπονήσει  ποιοτική έρευνα για τις αντιλήψεις των συνδικάτων σχετικά με το σύστημα Μαθητείας στην Ελλάδα, με την συμμετοχή 50 εκπροσώπων συνδικάτων από διάφορους κλάδους. Τα δεδομένα της έρευνας, έχουν ήδη κοινοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ σε εθνικούς φορείς που επηρεάζουν /  διαμορφώνουν πολιτικές. Με βάση τα πορίσματα αυτά θα τροφοδοτηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της μεθοδολογίας για τη μαθητεία και την πιλοτική εφαρμογή της.