ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OPEP

OPEP

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Νοέμβριος 2013

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Το σχέδιο OPEP του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εταιρικές Σχέσεις-Leonardo da Vinci» είχε ως σκοπό τη δημιουργία βιώσιμου διακρατικού δικτύου, με στόχο να εργαστούν όλα τα κράτη-μέλη (Ελλάδα, Ολλανδία, Κύπρος, Ισπανία, Βέλγιο) από κοινού, ανταλλάσοντας γνώσεις και εμπειρίες στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στόχος του σχεδίου ήταν η διερεύνηση του πώς μπορεί να «μεταφραστεί» η σύζευξη των αναγκών του κόσμου της εργασίας και των απαιτούμενων προσόντων για την άσκηση ενός επαγγέλματος, σε εκπαίδευση και εκπαιδευτικά πρότυπα. Ειδικότερα, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ως συντονιστής φορέας, έθεσε ως στόχο τη διερεύνηση, σύγκριση των διαδικασιών και συσχετισμών «μετάφρασης» των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε Πλαίσια προγραμμάτων (Curricula) και Εκπαιδευτικά προγράμματα βασιζόμενα στις αρχές του EQF και στη μεθοδολογία ECVET, ώστε να κατακτηθεί ένα κοινό «μνημόνιο» αντίληψης και κατανόησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.