ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Progress

Progress

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Νοέμβριος 2013

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Το πρόγραμμα στόχευσε στην ανάπτυξη αμοιβαίων δράσεων μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που αποτελούσαν τρία κράτη μέλη που κατείχαν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη διά βίου μάθηση. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της ανάλυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Δανία που κατέχει ένα από τα υψηλοτέρα ποσοστά συμμετοχής στη διά βίου μάθηση καθώς και μέσω της ανάπτυξης προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών.