ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για Ενήλικους με Χαμηλά Προσόντα REFLEX

Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για Ενήλικους με Χαμηλά Προσόντα REFLEX

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Ιανουάριος 2020

Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκέμβριος 2021

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή σε πιλοτικό τοπικό επίπεδο, ευέλικτων μεθοδολογιών μάθησης για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση. Παράλληλα, θα προωθηθεί ένα σχέδιο αναγνώρισης / επικύρωσης βασικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της άτυπης μάθησης. Η εφαρμογή θα γίνει συγκεκριμένα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας. Δράσεις και προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν:

 • Εκθέσεις σχετικά με:
  • τις δεξιότητες και τις θέσεις απασχόλησης που έχουν ζήτηση στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, τη Δυτική Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα.
  • τα πορίσματα της ανάλυσης τριών (3) ομάδων εστίασης και εβδομήντα πέντε (75) ημι-δομημένων συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν / αναζητούν εργαζόμενους στις παραπάνω περιφέρειες.
  • τη διαδικασία διαβούλευσης των εταίρων καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.
  • Τα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογής της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
 • Τρία (3) εργαστήρια διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ξάνθη, Πάτρα & Λαμία) βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Σε κάθε ένα από τα εργαστήρια αυτά θα συμμετέχουν 15 άτομα και τα δεδομένα τους θα αναλυθούν σε σχετικές εκθέσεις.
 • Τρία (3) επαγγελματικά προφίλ για τα τοπικά απαιτούμενα επαγγέλματα (ένα ανά περιοχή).
 • Μεθοδολογία για την ανάπτυξη των αρθρωτών εκπαιδευτικών υλικών (πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές για τους συγγραφείς, λίστες ελέγχου κλπ.)
 • Τρία (3) σύνολα προδιαγραφών εκπαίδευσης και οδηγίες προς τους εκπαιδευτές για κάθε ένα από τα τρία (3) εκπαιδευτικά υλικά
 • Τρία (3) αρθρωτά εκπαιδευτικά υλικά και ερωτήσεις αξιολόγησης και επικύρωσης για κάθε ενότητα / κάθε εκπαιδευτικό υλικό.
 • Δράσεις αξιολόγησης και δράσεις διάχυσης.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:
 • ΟΑΕΔ (Συντονιστής φορέας)
 • ΙΝΕ ΓΣΕΕ
 • ΕΙΕΑΔ