Στρατηγικές και Κίνητρα σε Ανέργους άνω των 45 Ετών με Χαμηλή Ειδίκευση, ώστε να Συμμετέχουν σε Δράσεις Κατάρτισης, μέσω Σχημάτων Συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Αστικής Ευθύνης, των Εργοδοτών και των Παρόχων Κατάρτισης (Act45) – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στρατηγικές και Κίνητρα σε Ανέργους άνω των 45 Ετών με Χαμηλή Ειδίκευση, ώστε να Συμμετέχουν σε Δράσεις Κατάρτισης, μέσω Σχημάτων Συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Αστικής Ευθύνης, των Εργοδοτών και των Παρόχων Κατάρτισης (Act45)

Στρατηγικές και Κίνητρα σε Ανέργους άνω των 45 Ετών με Χαμηλή Ειδίκευση, ώστε να Συμμετέχουν σε Δράσεις Κατάρτισης, μέσω Σχημάτων Συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Αστικής Ευθύνης, των Εργοδοτών και των Παρόχων Κατάρτισης (Act45)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Οκτώβριος 2019

Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκέμβριος 2021

Σκοπός του έργου είναι η  ενδυνάμωση και υποστήριξη των ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλή ειδίκευση. Επιπλέον στόχος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων που εργάζονται σε οργανισμούς υποστήριξης (σύμβουλοι απασχόλησης, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) ώστε να παρακινούν και να εντάσσουν την ομάδα στόχο σε δράσεις κατάρτισης και υποστήριξης, ταυτόχρονα υποστηρίζοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τέλος, το έργο επιδιώκει τη δικτύωση των Οργανισμών Αστικής Ευθύνης, των παρόχων κατάρτισης και των εργοδοτών, ώστε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών για την ομάδα στόχο προγραμμάτων κατάρτισης. Πέρα από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:

  • Action Aid Hellas (Συντονιστής Φορέας).
  • Fundacion Accion Contra el Hambre (Ισπανία)
  • RE.TE. Ong (Ιταλία)
  • Agentsiya za Regionalno Ikonomichesko Razvitie (Βουλγαρία)
  • Confederation of Danish Employers (Δανία) ως εταίρος δίχως οικονομική συμμετοχή
  Δράσεις και κύρια προϊόντα του έργου θα είναι τα ακόλουθα:
  1. Προσδιορισμός προαπαιτούμενων και σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμετοχή ανέργων με χαμηλή ειδίκευση ηλικίας άνω των 45 ετών στην  κατάρτιση  (έρευνα)
  2. Οδηγός εφαρμογής και εκπαιδευτικό υλικό για ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την εγκαθίδρυση αποτελεσματικών τοπικών οικοσυστημάτων που απασχολούν ανέργους με χαμηλή ειδίκευση ηλικίας άνω των 45 ετών σε προγράμματα κατάρτισης και ενδυνάμωσης.
  3. Κατευθυντήριες γραμμές και υλικά για εργοδότες και εκπαιδευτές σε επιχειρήσεις ώστε να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανέργους χαμηλής ειδίκευσης ενήλικες άνω των 45 ετών.
  4. Δίκτυο και αποθετήριο της αξιολόγησης των επιπτώσεων των σχεδίων συνεργασίας.
  5. Εργαστήριο σχετικά με τη χρήση του πλαισίου συνεργασίας / εργαλείων του έργου, καθώς και σχετικά με το σχεδιασμό σχεδίων για την ενθάρρυνση ανέργων με χαμηλή ειδίκευση άνω των 45 ετών ώστε να συμμετάσχουν στην κατάρτιση.
  6. Ημερίδες διάχυσης, εκ των οποίων μια στην Ελλάδα και ένα διακρατικό συνέδριο στην Ελλάδα