Διά Βίου Εκπαίδευση Α' Κύκλος (2006 - 2009)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει υλοποιήσει μια σειρά προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, για μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με στόχο το συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεών τους και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών ακολούθησε τη συστηματική διάγνωση αναγκών των ομάδων στόχων μέσω διαδικασιών διαμορφωτικής, τελικής, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.