Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη στο πρόγραμμα πρώην εργαζόμενων του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων

23 Μαρτίου 2016

afisa publishing egf1Παράταση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Έργο

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους έως τις 8/7/2016 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1)      Αυτοπροσώπως, είτε:

α) στην έδρα της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων Τ.Κ. 101441, 4ος όροφος, (κοντά στο σταθμό ΗΣΑΠ) Κάτω Πατήσια – Αθήνα, υπεύθυνη κα Καπίρη Ελένη, είτε

β) στην έδρα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, οδός Εμ. Μπενάκη 71α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, 4ος όροφος, υπεύθυνες κα Κοροτζή Κατερίνα και κα Μάντεση Δήμητρα.

2)      Ταχυδρομικώς, σε μία από τις παραπάνω διευθύνσεις, έχοντας συμπληρώσει το επισυναπτόμενο αρχείο (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) στο οποίο είναι απαραίτητη η υπογραφή του αιτούντος.

3)      Μέσω ηλεκτρονικής επιστολής e-mail, έχοντας συμπληρώσει το επισυναπτόμενο αρχείο (ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ) και επισυνάπτοντας σαρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: eyd6@eede.gr ή korotzi@inegsee.gr, dimitra@inegsee.gr.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφουν την ένδειξη: «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities».

Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ  ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η ΕΥΕ-ΕΚΤ της Γ.Γ.Δ.Κ.Α.Π. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια Αρχή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής ΕΤΠ) για το Έργο «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities».

Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.244.500 ευρώ, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Α – Επαγγελματική συμβουλευτική
 • Β – Κατάρτιση
 • Γ – Προώθηση επιχειρηματικότητας
 • Δ – Επιδότηση κινητικότητας

που αφορούν σε απολύσεις 705 ατόμων από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 και τίτλο: «Υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων» κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ε.Ε (NACE), αναθ. 2).

Η ΕΥΕ-ΕΚΤ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 5.20862/5.15965/31-07-2015 Ανοικτής Πρόσκλησης, με την υπ’ αριθ. 6.1815/5.1604/17-02-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας εκχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων της στην Ένωση Φορέων «ΕΕΔΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ», για την υλοποίηση των ενεργειών Α, Β, Δ του ως άνω Έργου, αντίστοιχου προϋπολογισμού 4.834.500 ευρώ, με το 60% αυτού να καλύπτεται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και το 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας.

Στο ως άνω πλαίσιο, η Ένωση Φορέων «ΕΕΔΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ» με την ΕΕΔΕ να έχει ρόλο Συντονιστή, καλεί τους 705 πρώην εργαζόμενους των 46 εταιρειών, που περιγράφονται αναλυτικά στο Πίνακα 1 για την υλοποίηση των ενεργειών Α, Β, Δ εντός περιόδου υλοποίησης από 17-02-2016 έως 28-11-2016, να ενημερωθούν για το Έργο και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό.

Πρόσβαση στον Συντονιστή εταίρο του Έργου (ΕΕΔΕ) εδώ: http://www.eede.gr/intermediate-management-agency/evropaiko-tameio-prosarmogis-etp-2014-2020/ulopoiisi-energeiwn-Attica-Publishing

Οι ενέργειες Α, Β, Δ περιγράφονται ακολούθως:

Α. Επαγγελματική συμβουλευτική

Θα υλοποιηθούν 25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για τις οποίες  προβλέπεται η καταβολή επιδόματος συμμετοχής ύψους 1.250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) ανά ωφελούμενο απολυμένο. Σκοπός της συμβουλευτικής διαδικασίας μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων παρεμβάσεων, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελουμένων απολυμένων  είναι η ενίσχυσή τους για την επανένταξη ή και ενδυνάμωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η ενέργεια Α θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) έως 80 ωφελούμενων απολυμένων προκειμένου για την ένταξή τους στην ενέργεια Γ «Προώθηση επιχειρηματικότητας».

Β. Κατάρτιση

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή, είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών με πρόβλεψη καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος συμμετοχής ύψους 1.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης. 

Δ. Επιδότηση κινητικότητας

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης 80 ωφελουμένων που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες της Ενέργειας Α, προκειμένου να υποστηριχθούν για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο με καταβολή επιδόματος 2.000,00 ευρώ που θα αποδοθεί εξ’ ολοκλήρου στους/στις ωφελούμενους/ες.

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΤΠ[1] και δυνάμει του άρθρου 4.1.1./Β της υπ’ αριθ. 5.20862/5.15965/31-07-2015 Ανοικτής Πρόσκλησης, αποκλειστικό δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο έχουν 705 πρώην εργαζόμενοι, οι οποίοι απολύθηκαν την περίοδο αναφοράς 12/09/2013 – 12/06/2014 σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/642 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης/04/2015, από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Πίνακας 1: Κατάλογος επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται οι 705 πρώην εργαζόμενοι του Έργου 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
1 T.C.T MEDIA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 02
2 D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 02
3 D.B.A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 06
4 QUEUE PRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 01
5 METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 01
6 MOTOPRESS HELLAS ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 11
7 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 10
8 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΕΕ 03
9 PRESS TABAC AE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 02
10 REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AE 07
11 SPORTDAY ΑΝ. ΕΜΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 06
12 TRECK ΑΒΕΕΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ 06
13 UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 22
14 WEB ENTERTAINMENT EKΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 08
15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 09
16 ΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ & ΣΙΑ 01
17 ΑΝ. ΒΙΟΜ. ΕΚΤΥΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ DIAMOND PRINT 14
18 ATTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14
19 GRAFOPRINT ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 10
20 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 25
21 ΔΟΛ 64
22 ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 03
23 Ε. ΣΠΥΡΟΥ – Γ. Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 01
24 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ 21
25 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ 92
26 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 19
27 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ 32
28 ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕΤ 02
29 ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – EXPLORER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΕΤΑΙΡ. 22
30 EXPRESS – Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΑΕ 16
31 ΖΑΓΚΛΗΣ 02
32 Η ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π&Π.Μ. 03
33 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ 31
34 Η.ΜΕ.ΠΕ.Τ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΗΛ. Μ. 25
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ 09
36 Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 09
37 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 33
38 ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 11
39 Κ.Μ.Π. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 06
40 ΠΑΡΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 02
41 SELENA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 10
42 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 18
43 ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 06
44 ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 35
45 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 52
46 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ 21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 46 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 705

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Έργο απευθύνεται στους 705 πρώην εργαζομένους οι οποίοι:

 • α) παραμένουν άνεργοι  ή
 • β) εργάζονται με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα (σύμβαση ορισμένου χρόνου) ή
 • γ) έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα (δημιουργία επιχείρησης-δραστηριοποίηση ως ελεύθεροι επαγγελματίες)

Δικαιολογητικά συμμετοχής (επισυναπτόμενα με την αίτηση)

Για την συμμετοχή στο Έργο είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. αίτηση συμμετοχής στο Έργο
 2. αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση εργασίας με μία από τις 46 προαναφερθείσες εταιρείες, καθώς και η λήξη/ολοκλήρωση της σχέσης αυτής, κατά το χρονικό διάστημα 12/09/2013-12/06/2014. Ειδικότερα, η σχέση εργασίας αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, β) Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου γ) Ε7 Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 4. φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα στον οποίο κύριος δικαιούχος είναι ο συμμετέχων, με εμφανή τον “International Bank Account Number” ΙΒΑΝ
 5. Βεβαίωση Χρονικού Διαστήματος Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 23/03/2016) ή αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (για όσους δεν εργάζονται)
 6. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου ή της αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται)
 7. Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα).

Τρόποι υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Έργο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους έως την 8/4/2016 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως, είτε:

α) στην έδρα της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων Τ.Κ. 101441, 4ος όροφος, (κοντά στο σταθμό ΗΣΑΠ) Κάτω Πατήσια – Αθήνα, υπεύθυνη κα Καπίρη Ελένη, είτε

β) στην έδρα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, οδός Εμ. Μπενάκη 71α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, 4ος όροφος, υπεύθυνες κα Κοροτζή Κατερίνα και κα Μάντεση Δήμητρα.

 • Ταχυδρομικώς, σε μία από τις παραπάνω διευθύνσεις, έχοντας συμπληρώσει το επισυναπτόμενο αρχείο (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) στο οποίο είναι απαραίτητη η υπογραφή του αιτούντος.
 • Μέσω ηλεκτρονικής επιστολής e-mail, έχοντας συμπληρώσει το επισυναπτόμενο αρχείο (ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ) και επισυνάπτοντας σαρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: eyd6@eede.gr ή korotzi@inegsee.grdimitra@inegsee.gr

Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφουν την ένδειξη: «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities».

Πληροφορίες για το Έργο

Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ (http://www.eede.gr/) και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (https://www.inegsee.gr/)

Επικοινωνία

ΕΕΔΕ, Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων Τ.Κ. 101441, 4ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας: 210 2110100, Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Πέμπτη, 10:00-14:00, Πρόσωπο επαφής: Ελένη Καπίρη, e-mail: eyd6@eede.gr

ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Διεύθυνση: οδός Εμ. Μπενάκη 71α τκ 10681, Αθήνα, 4ος όροφος,  τηλ. Επικοινωνίας: 210 3327769 & 210 3327733, Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, Πρόσωπα επαφής: Κοροτζή Κατερίνα & Μάντεση Δήμητρα, e-mail: korotzi@inegsee.gr, dimitra@inegsee.gr

[1] Βλέπε αναλυτικά τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΤΠ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1309&from=EL

Αίτηση συμμετοχής

Βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο «Aitisi simmetoxis apolimenon ap_da_final»

LOGO2

Ετικέτες: