Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύσταση Σημείων Υποστήριξης του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής ΙΝΕ ΓΣΕΕ

23 Ιανουαρίου 2014

Αθήνα 23/01/2014

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) αναπτύσσοντας περαιτέρω το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων που υλοποιεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων») και με άξονα τη δημιουργία ενός Δικτύου Πανελλαδικής εμβέλειας δωρεάν παροχής υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής σε εργαζόμενους, στα πεδία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση,

ΚΑΛΕΙ

τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (κλαδικές ομοσπονδίες και Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα της ΓΣΕΕ), καθώς και τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να εκδηλώσουν εθελούσιο ενδιαφέρον διάθεσης στελεχών τους (χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Πράξης) προκειμένου να ενταχθούν στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, παρέχοντας τις προβλεπόμενες σχετικά υπηρεσίες.

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατόπιν λεπτομερούς περιγραφής του σκοπού της Πράξης, θα συναφθεί σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, όπου θα καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος συνεργασίας των δύο μερών.

Ενδεικτικοί τρόποι συνεργασίας:

  • Πλήρης λειτουργία Γραφείου Στήριξης,
  • Διάθεση συμβούλου στις δομές των σημείων υποστήριξης για την καταγραφή και παραπομπή ερωτημάτων,
  • Ανίχνευση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση παρεμβάσεων πληροφόρησης και συμβουλευτικής από τα στελέχη του Δικτύου,
  • Διάθεση των πληροφοριακών κειμένων των 3 πεδίων από τις μονάδες στις ιστοσελίδες των φορέων – σημείων υποστήριξης και προώθηση αυτών στη λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων των φορέων – σημείων υποστήριξης,
  • Εμφάνιση συνδέσμου στην ιστοσελίδα του φορέα – σημείου υποστήριξης, ο οποίος θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων,
  • Διανομή προωθητικού ενημερωτικού υλικού καθώς και των προτεινόμενων ενημερωτικών δελτίων, στα πλαίσια της δημοσιότητας και προβολής του δικτύου.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικό τρόπο συνεργασίας με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και ότι υπάρχουν περαιτέρω τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να λειτουργήσει η εν λόγω δράση στο φορέα σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων, Εμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ.κ. 106.81, κ. Νάτσης Παναγιώτης, 210 3327772 e-mail: pnatsis@inegsee.gr

 

Ετικέτες: