Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μητρώο Εκπαιδευτών / Εκπαιδευτριών Προγραμμάτων Κατάρτισης Οριζόντιων Θεματικών Ενοτήτων

21 Φεβρουαρίου 2018

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξής Υποέργων της: Υποέργο 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», Υποέργο 2 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περιφέρειες σε Μετάβαση», Υποέργο 3 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», Υποέργο 4 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)», Υποέργο 5 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»)

θα δημιουργήσει μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
2. Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου και Ενημέρωση για την Αρχή της μη Διάκρισης
3. Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

 

που εντάσσονται οριζόντια στα προγράμματα κατάρτισης: Βασικές Δεξιότητες Η/Υ και Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας  & Τουρκική Γλώσσα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι εκπαιδευτές:

  • Θα βασίζονται αποκλειστικά σε διά ζώσης εκπαίδευση
  • Θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά από το Φεβρουάριο του 2018 έως και τον Μάιο του 2019.
  • Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 50 ωρών, εκ των οποίων θα αφιερώνεται 1 ώρα για κάθε ένα από τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα. Ως εκ τούτου, ο επιλεγμένος εκπαιδευτής/τρια θα υπογράφει σύμβαση για 1 ώρα.
  • Θα υλοποιούνται, κατά κανόνα, τις απογευματινές ώρες (17:00-21:00) και σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
  • Θα βασίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα ακολουθούν οι εκπαιδευτές/τριες.

 

Η αίτηση διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/mitroo/index.php/orizontia/

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ