2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων»

6 Δεκεμβρίου 2011
 

                                                       

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων»

06-12-2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Κατηγορία Πράξης 3.2.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:«Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων» Διάρκεια του Έργου:  2011– 2014 Α. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ενέργειες Επιμόρφωσης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Γυναικών» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»και της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων επιμόρφωσης με αντικείμενο «Οδηγός Κοινωνικής Δικτύωσης των Δομών Ισότητας των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων». Η διαμόρφωση του υλικού αυτού θα αναπτυχθεί συνδυαστικά στη βάση α) των αρχών συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων που απορρέουν από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για τη συνδικαλιστική ελευθερία και τα δικαιώματα που τη συναποτελούν (δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης, δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψης ΣΣΕ, δικαίωμα συλλογικών δράσεων), β) των αρχών των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα θέματα της εργασίας, όπως προστατεύονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, γ) της αρχής της συμφιλίωσης της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική ζωή και δ) της ανάγκης συμμετοχής στην προώθηση της αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις και την παροχή ουσιαστικών διευκολύνσεων. Επίσης στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Δημιουργία δομής στην έδρα της ΓΣΕΕ με σκοπό την υποστήριξη της Γραμματείας Γυναικών της ΓΣΕΕ» και του Υποέργου 4 «Υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Δράσης» Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που αφορούν 8 Εργατικά Κέντρα κατανεμημένα σε 8 διοικητικές περιφέρειες και 4 κλαδικές ομοσπονδίες εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, θα δημιουργηθεί σχέδιο κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναμης ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr): (1) Για την ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο «Οδηγός Κοινωνικής Δικτύωσης των Δομών Ισότητας των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων» και (2) Για τη δημιουργία σχεδίου κοινωνικής δικτύωσης για την κεντρική δομή ισότητας της ΓΣΕΕ αλλά και την ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου στη δικτύωση των περιφερειακών δομών ισότητας των φύλων. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, τοΜητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί. Β. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένοι ερευνητές. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα αναφέρεται το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ),
Γ. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα καλέσει σε διαπραγμάτευση τα φυσικά πρόσωπα, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με το αντικείμενο της μελέτης για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες του έργου για το οποίο ζητείται η συνδρομή τους τα οποία είναι τα ακόλουθα:
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση σε κοινωνικές / νομικές / πολιτικές επιστήμες.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές
 • Εμπειρία σχετική με τις πολιτικές ισότητας των φύλων, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης.
 • Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα εξετάζεται και θα αξιολογείται το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ),
Για τον εξειδικευμένο επιστήμονα που θα επιλεγεί βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνει να υλοποιήσει για την χρονική περίοδο από 12/2011 έως 12/2012. Δ. Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 16-12-2011 και ώρα 15.00 μ.μ., στην κάτωθι διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Μαριάννα Τρικαίου, marianna@inegsee.gr , 210 3327757.

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.