4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων»

23 Μαρτίου 2012

                                    

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ενέργειες Επιμόρφωσης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Γυναικών» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»και της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων επιμόρφωσης/ενδυνάμωσης με αντικείμενο «Ζητήματα συνδικαλιστικής δράσης και προώθησης της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών μέσω της συλλογικής διαπραγμάτευσης – Τεχνικές για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των γυναικών». Η διαμόρφωση του υλικού αυτού θα αναπτυχθεί κατά κύριο λόγω στη βάση α) των αρχών συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων που απορρέουν από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για τη συνδικαλιστική ελευθερία και τα δικαιώματα που τη συναποτελούν (δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης, δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψης ΣΣΕ, δικαίωμα συλλογικών δράσεων), και β) των αρχών των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα θέματα της εργασίας, όπως προστατεύονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr): (1) Για την ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο «Ζητήματα συνδικαλιστικής δράσης και προώθησης της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών μέσω της συλλογικής διαπραγμάτευσης – Τεχνικές για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των γυναικών». Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, τοΜητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί. Β. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένοι ερευνητές. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με ζητήματα κοινωνικού διαλόγου, συλλογικών διαπραγματεύσεων και τεχνικών συλλογικής διαπραγμάτευσης με την οπτική του φύλου.
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα αναφέρεται το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ),
Γ. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα καλέσει σε διαπραγμάτευση τα φυσικά πρόσωπα, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με το αντικείμενο της μελέτης για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες του έργου για το οποίο ζητείται η συνδρομή τους τα οποία είναι τα ακόλουθα:
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση σε κοινωνικές / νομικές / πολιτικές επιστήμες.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Εμπειρία σχετικά με ζητήματα κοινωνικού διαλόγου, συλλογικών διαπραγματεύσεων και τεχνικών συλλογικής διαπραγμάτευσης με την οπτική του φύλου.
 • Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα εξετάζεται και θα αξιολογείται το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ),
Για τον εξειδικευμένο επιστήμονα που θα επιλεγεί βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνει να υλοποιήσει για την χρονική περίοδο από 03/2012 έως 05/2012. Δ. Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 30-03-2012 και ώρα 14.00 μ.μ., στην κάτωθι διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Μαριάννα Τρικαίου, marianna@inegsee.gr , 210 3327757.  

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.