5000928-20: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την επεξεργασία και υποστήριξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης

19 Δεκεμβρίου 2018
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης».

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα υλοποιήσει ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και της ικανότητας παρέμβασής τους σε συλλογικό επίπεδο.

 

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στη βάση αυτή, και σύμφωνα με την από 18/12/2018 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης, στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης» και του Πακέτου Εργασίας 2: «Ενέργειες  υποστήριξης και συντονισμού της Πράξης» της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ».

    Είδος σύμβασης: Σύμβαση Έργου

    Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αξιολόγησης.

   Τόπος εργασίας: Η έδρα του επιστημονικού συνεργάτη. Οι συναντήσεις που απαιτείται να γίνουν με την ομάδα έργου ή/και με τους συγγραφείς εκπαιδευτικών υλικών θα πραγματοποιούνται στην έδρα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 19/12/2018 μέχρι τις 31/12/2018  και ώρα 14:00 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στη διεύθυνση Εμ. Μπενάκη 71Α, ΤΚ10681, Αθήνα, με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων αριθμημένα καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση ενέχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον υποβληθεί οι υποψήφιοι /ες δεν έχουν τη δυνατότητα να την τροποποιήσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους.

 

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 19/12/2018 μέχρι τις 31/12/2018  και ώρα 14:00 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στη διεύθυνση Εμ. Μπενάκη 71Α, ΤΚ10681, Αθήνα, με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων αριθμημένα καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα:

α. εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης

β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

– αριθμημένα
και
– σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κας Πλατή Μαρία
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 6  «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης»

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Πλατή Μαρία τηλ. 210-3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.