5000996-17/2019: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ»

28 Ιουνίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εκδοτική Παραγωγή και Διάθεση των Προϊόντων μελετών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» της πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 9498/20-07-2016 και κωδικό ΟΠΣ 5000996.

Προϋπολογισμός του έργου: Σαράντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (40.322,58 €) χωρίς ΦΠΑ ή πενήντα χιλιάδες (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ταξινόμηση κατά CPV: 79800000 – Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι  09/07/2019 και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι 09/07/2019 και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ.: 106 81, Αθήνα, στις  10/07/2019 και ώρα 12:00.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.