5069416-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ / ΙΔΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία/Θράκη, Δυτική Ελλάδα» της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

29 Δεκεμβρίου 2023
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 14/12/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 (MIS) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα» και των πακέτων Εργασίας Π.Ε.1: Επιλογή εκπαιδευομένων Ι.Ε.Κ., Π.Ε.3: Εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για 492 εκπαιδευόμενους Ι.Ε.Κ., Π.Ε.4: Σύζευξη 492 εκπαιδευομένων Ι.Ε.Κ. με αντίστοιχες θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, Π.Ε.5: Υλοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών, & Π.Ε.6: Παρακολούθηση της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης από μέντορες, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη / ιδας – μέλος της ομάδας Διοικητικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ανεξαρτήτων υπηρεσιών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από την υπογραφή της σύμβασης ως 31/12/2024

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το αντικείμενο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην πρόσκληση απαιτεί επιτόπια παρουσία στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του φορέα (9.00πμ – 5.00μμ) προκειμένου ο/η εξωτερικός/η συνεργάτης/ιδα, να συμμετέχει και να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις της ομάδας εργασίας. Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα απαιτηθεί μετακίνηση (εντός περιφέρειας) για την διενέργεια ελέγχων. Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα των υποψηφίων κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του φορέα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης και οι υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 29/12/2023 μέχρι και τις 10/1/2024 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/aitdyteldiik/

 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (αρχεία pdf), όπως περιγράφονται ακολούθως:

 

Α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/aitdyteldiik/

 

Β. Στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης θα πρέπει να επισυνάψετε τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
  3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας
  4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

Με την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης ο υποψήφιος/α θα λάβει στο mail που έχει δηλώσει επιβεβαίωση, μαζί με την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων. Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 10/1/2024 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας, δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων από υποψηφίους/ες.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 29/12/2023 μέχρι τις 10/01/2024 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/aitdyteldiik/

Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κατερίνα Μπάρλου τηλ. 2610226347 email: k.barlou@reg.inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.