5069416 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των υποέργων 1, 4 και 9 της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο.

15 Νοεμβρίου 2023
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί

–         το Υποέργο 1 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα»

–         το Υποέργο 4 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο»

–         το Υποέργο 9 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Νότιο Αιγαίο»

με ωφελούμενους αποδέκτες ως εξής:

-492 εκπαιδευμένοι σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία / Θράκη 178 εκπαιδευόμενοι και Δυτική Ελλάδα 314 εκπαιδευόμενοι)

-81 εκπαιδευμένοι στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία 40 εκπαιδευόμενοι, Β. Αιγαίο 41 εκπαιδευόμενοι)

-42 εκπαιδευόμενοι σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Ν. Αιγαίο)

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.e-iekpraktiki.gr/

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και ταυτόχρονης υποβολής δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) θα είναι ανοικτή από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 30η Ιουνίου 2024, δηλαδή έως και έξι (6) μήνες πριν την ολοκλήρωση των δράσεων υλοποίησης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών (έως 960 ώρες). Ωστόσο και σε περίπτωση που καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας /Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου νωρίτερα ο ως άνω χρόνος θα τροποποιείται με σχετική ενημέρωση που θα αναρτάται στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416  και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ /ΓΣΕΕ.

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού εκπαιδευόμενοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά, και οι οποίοι:

  • δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης. Αφορά τόσο τους ωφελούμενους που ξεκινούν για πρώτη φορά την πρακτική τους άσκηση όσο και αυτούς που, για οποιοδήποτε λόγο, διέκοψαν ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση.
  • δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
  • δεν παρακολουθούν άλλη συναφή πράξη.

Προς απόδειξη των παραπάνω υποχρεωτικών κριτηρίων, που εξασφαλίζουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία pdf), μέσω πληροφοριακού συστήματος, που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου με MIS 5069416 και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-iekpraktiki.gr:

  1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης θεωρητικής εκπαίδευσης με αναφορά στο ότι δεν έχουν υλοποιήσει  πρακτική άσκηση και στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης (από το ΙΕΚ φοίτησης).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη συμμετοχής του/της υποψήφιου/ας σε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.e–iekpraktiki.gr/ επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.