5069416 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων Σ.Α.Ε.Κ. στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

27 Μαρτίου 2024
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως συντονιστής σύμπραξης οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), η οποία υλοποιεί το έργο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, καλεί με την παρούσα επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να συμμετάσχουν σε αυτό με την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης για εκπαιδευόμενους από δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Σ.Α.Ε.Κ.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Κ5/97484. Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εντάσσεται στο πλαίσιο των παρακάτω Υποέργων που συνθέτουν το ως άνω έργο:

 • Υποέργο 1 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
 • Υποέργο 2 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Κεντρική Μακεδονία» (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ)
 • Υποέργο 3 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες  Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία» (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
 • Υποέργο 4 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
 • Υποέργο 5 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Ιόνια Νησιά» (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
 • Υποέργο 6 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος, Κρήτη» (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ)
 • Υποέργο 7 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα» (ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ)
 • Υποέργο 8 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική» (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) και
 • Υποέργο 9 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Νότιο Αιγαίο» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

 

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής που επιβεβαιώνει προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα και ταυτόχρονης υποβολής δικαιολογητικών (όπως αυτά αναφέρονται σε προηγούμενη ενότητα) θα είναι ανοικτή από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την τοποθέτηση όλων των δικαιούχων ωφελούμενων του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5069416 σε θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε, ανά περιφέρεια και συμπράττοντα φορέα υλοποίησης.

 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του/της εκπαιδευόμενου/ης (Νόμος 4186-2013 ΦΕΚ 17/9/2013).

Εξαιρούνται οι φορείς:

 • Προσωρινής απασχόλησης
 • Τα νυχτερινά κέντρα
 • Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
 • Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
 • Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική αίτηση η κάθε υποψήφια επιχείρηση θα κληθεί να υποβάλλει/επισυνάψει ανά περίπτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά  για την απόδειξη του αριθμού εργαζομένων της (αρχείο pdf):

 

Κατηγορία Επιχείρησης Αποδεκτά Δικαιολογητικά
Ατομική Επιχείρηση (0 εργαζόμενοι) Έντυπο «Στοιχεία Μητρώου επιχείρησης» από myaade και Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov) με αναφορά στη μη απασχόληση προσωπικού
Επιχείρηση Ετήσια Κατάσταση Προσωπικού (Έντυπο Ε4) και Έντυπο «Στοιχεία Μητρώου επιχείρησης» από myaade
Δημόσιοι Φορείς και ΟΤΑ 1. Αποδεκτό δικαιολογητικό δημόσιων φορέων και ΟΤΑ (που θα λειτουργήσουν ως φορείς πρακτικής) για την απόδειξη του αριθμού εργαζομένων τους είναι το έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού. Αν δεν έχουν υποχρέωση τήρησης αυτού του έντυπου θα εξετάζεται ανά περίπτωση το σχετικό έντυπο που πρέπει να καταθέσουν.

2. Εναλλακτικά, οι δημόσιοι φορείς που δεν δύνανται να προσκομίσουν το έντυπο Ε4 για την τεκμηρίωση του αριθμού των εργαζόμενων μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του δημόσιου φορέα, το πρόσωπο και τα στοιχεία επικοινωνίας, την υπογραφή του εκάστοτε αρμόδιου, τη σφραγίδα του φορέα και σαφή περιγραφή του αριθμού των υπαλλήλων που απασχολούν.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.e–iekpraktiki.gr/ επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.