ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Γ) μελετητών/συγγραφέων ανάπτυξης του Επαγγελματικού Περιγράμματος και του Πλαισίου Προγράμματος «Τεχνικός παραγωγής και τυποποίησης Ελαιολάδου».

25 Απριλίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), με την από 22/04/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» και του Πακέτου Εργασίας 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων και ανάπτυξη πλαισίων προγραμμάτων»,

προβαίνει σε αναδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5003379/Γ) για τη συγγραφή του Επαγγελματικού Περιγράμματος καθώς και του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος:

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
17 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Διευκρίνιση: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στο πλαίσιο της από 07/11/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5003379/Γ, για το Επαγγελματικό Περίγραμμα «Τεχνικός παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου» δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. Ωστόσο, δύναται να γίνει αντικατάσταση του προηγούμενου φακέλου τους, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

α.         Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στα «Σχετικά Αρχεία» της Πρόσκλησης).

β.         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ.         Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.

δ.         Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), υποβάλλοντας αίτηση στο σύνδεσμο: http://spss.inegsee.gr/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=MESINE έως την ημερομηνία λήξης της παρούσας πρόσκλησης.

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 – Αθήνα (4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Στους κλειστούς φακέλους πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Μάντεση Δήμητρας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 5003379/Γ3

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.