ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της 5003379/Δ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ στην ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων.

6 Μαρτίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 18/12/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο: της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων», του Πακέτου Εργασίας 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων και ανάπτυξη πλαισίων προγραμμάτων» και της από 25/01/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό 5003379/Δ, προβαίνει στην αναδημοσίευσή της και προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες συγκεκριμένων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων στο έργο της ανάπτυξης ή επικαιροποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων συγκεκριμένων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων καθώς και των αντίστοιχων Πλαισίων Προγραμμάτων.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Διευκρίνιση: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5003379/Δ, δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. Ωστόσο, δύναται να γίνει αντικατάσταση του προηγούμενου φακέλου τους, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.