ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5164461/2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (01) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στης αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους ηλικίας 30 ετών και άνω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5164461

2 Νοεμβρίου 2022
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως  συμπράττων φορέας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στης αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους ηλικίας 30 ετών και άνω με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5164461,  η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υποέργου έντεκα (11) με τίτλο «Διαχείριση –Παρακολούθηση Δημοσιότητα του έργου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ» έχοντας υπόψη την από  12/10/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του  ΙΝΕ ΓΣΕΕ που αφορά στην Έγκριση διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση με σύμβαση έργου Ιδιωτικού δικαίου ενός/μίας εξωτερικού/κής συνεργάτη /ιδας, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, για μια (1) θέση εξωτερικού/κής συνεργάτη/τιδας που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ως στέλεχος για την υποστήριξη της παρακολούθησης και της διεξαγωγής ελέγχων του έργου σε εθνικό επίπεδο.

Είδος σύμβασης : Σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου θα ανέρχεται από την ημερομηνία υπογραφής έως 28/12/2023.

 

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (παρ. 7) θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά.

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.inegsee.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon-in-e-g-s-e-e/). Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι ενδέχεται να χορηγηθεί πρόσβαση, σε υποψήφιους/ες που δεν θα επιλεχθούν, στα στοιχεία συνυποψηφίων τους που προηγούνται έναντι αυτών στον τελικό πίνακα κατάταξης, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής (ενστάσεις) των σχετικών αποφάσεων. Προς το σκοπό της διασφάλισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο με επιτόπια επίδειξη στα γραφεία του Φορέα, υπό την επίβλεψη αρμόδιου προς τούτο υπαλλήλου, χωρίς τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων και θα αφορά αυστηρά και μόνο σε στοιχεία που αποτέλεσαν βάση της αξιολόγησης.

 

Α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο : https://apps.inetraining.gr/

Β. Στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης θα μεταφορτωθούν όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων του άρθρου  3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ανά πεδίο:

 1. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.

2.Τίτλοι Σπουδών: Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού καθώς και ανά περίπτωση απαιτείται για τίτλους της αλλοδαπής και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας που ζητείται από την παρούσα πρόσκληση για την κάλυψη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων απαιτούνται τα ακόλουθα :
 3. A) Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται:
 • βεβαίωση του αντίστοιχου Φορέα

ή

 •  άλλο επίσημο έγγραφο όπως συμβάσεις, πρακτικά παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

από όπου θα αποδεικνύονται: η ακριβής χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας, η ιδιότητα απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε.

 1. B) Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται:
 • Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

ή

 • σχετική σύμβαση

από την οποία να προκύπτουν με σαφήνεια: το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής και να αποδεικνύουν τη σχετική με το έργο εμπειρία.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι ως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα e – ΕΦΚΑ που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-proyperesias όπου θα αναγράφεται η επωνυμία του εκάστοτε εργοδότη, η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και το είδος απασχόλησης που παρασχέθηκε.

Γ) Όταν η εμπειρία αφορά αυτοαπασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία, σωρευτικά απαιτούνται:

 • Πρόσφατα εκδοθέντα στοιχεία μητρώου του/της υποψηφίου/ας μέσω της προσωπικής πληροφόρησης επιχειρήσεων από το TAXISnet (www.gsis.gr) (εναλλακτικά για επαγγελματίες με παλαιότερη δραστηριότητα : έναρξη επιτηδεύματος από την εφορία ή σχετική βεβαίωση ΟΑΕΕ)  όπου ευκρινώς αναγράφονται η έναρξη και το είδος της δραστηριότητας, καθώς και τυχόν μεταβολές της,

και

 • σχετικές συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις παροχής έργου (από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της παροχής έργου) που να καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας και να αποδεικνύουν τη σχετική με το έργο εμπειρία)
 •  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και συγκεκριμένα στο πεδίο για την απόδειξη της «επαγγελματικής εμπειρίας» ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ το σύνολο των ετών που αθροίζεται όπως αυτό τεκμηριώνεται από τα συνημμένα δικαιολογητικά.

 

 

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://apps.inetraining.gr/

Αρχικά,  θα πρέπει να γίνει η Εγγραφή (1Ο βήμα ), η Είσοδος (2Ο βήμα) και στη συνέχεια να επιλεγεί η Αίτηση (3Ο βήμα) για την  «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στης αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους ηλικίας 30 ετών και άνω».

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ακολούθως στην παρ. 7.2.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.