ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη, παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος που θα διασφαλίζει τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa”» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020

2 Οκτωβρίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με προϋπολογισμό  12.096,77 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για το έργο «Ανάπτυξη, παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος που θα διασφαλίζει τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης» για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa”» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020».

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΥ» της παρούσας Προκήρυξης.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  17/10/2017 12:00

Βλέπε στο πεδίο “σχετικά αρχεία”

Βλέπε στο πεδίο “σχετικά αρχεία”

Απαντήσεις σε ερωτήματα υποψηφίων, βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Ετικέτες: