Αρ. Πρόσκλησης 5000928-19: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ Ο/ΟΙ ΟΠΟΙΟΣ/ΟΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ/ΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΣΕΕ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000928

15 Μαρτίου 2018
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα υλοποιήσει ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και της ικανότητας παρέμβασής τους σε συλλογικό επίπεδο.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στη βάση αυτή, και σύμφωνα με την από 13/3/18 απόφαση του ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Τμήματα με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής. Ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή αναδόχου/ων ο/οι οποίος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ειδών σίτισης των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στην εν λόγω Πράξη.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση Έργου

Διάρκεια σύμβασης: Έως τη λήξη του έργου.

Τόπος εργασίας: Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά αντικείμενο κατάρτισης στις Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο. Οι πόλεις και οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 27η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Πρωτόκολλο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα, 106 81, κα Ελένη Καλλέργη.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ.

  • Περιεχόμενα προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει εξωτερικά την ένδειξη:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης, τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας: Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΦΑΞ και E-mail Διαγωνιζόμενου)

 

για το ΤΜΗΜΑ/ τα ΤΜΗΜΑΤΑ: …………………..

 

της Διακήρυξης με Αριθμό: 5000928-19

 

για την επιλογή Αναδόχου/ων, ο/οι οποίος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα, 106 81

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Μαρτίου 2018

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή, στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στη παρούσα διαδικασία. Η συνοδευτική επιστολή, νομίμως υπογεγραμμένη από τους υποψηφίους, υποβάλλεται χωριστά, εκτός του φακέλου προσφοράς, προκειμένου να είναι δυνατή η πρωτοκόλλησή της, χωρίς παρέμβαση στον κλειστό φάκελο της προσφοράς.

Μέσα στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο:

  1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ), όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό Α.14.8 της παρούσας. Το ΤΕΥΔ (Παράρτημα 1) θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
  2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.
  3. Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης στην ασφάλεια τροφίμων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
  4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ“ (Παράρτημα 2).

 

Β. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. Η Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 3) συντάσσεται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο αντίγραφο). Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  καλούνται να υποβάλουν από τις 15/03/2018 μέχρι τις 27/03/2018 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Β. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Γ. Συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα στη διακήρυξη αρχεία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Καλλέργη Ελένη: τηλ. 210-3327714, email: elenik@inegsee.gr