Αξιολόγηση (εξωτερική) των ενεργειών για την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

4 Ιουνίου 2015
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΙΝ.Ε της ΓΣΕΕ», και του Υποέργου 5 «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δημοσιεύει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για  την αξιολόγηση των Πράξεων:

 • Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΙΝ.Ε της ΓΣΕΕ
 • Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
 • Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων
 • Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο. Η εν λόγω πράξη χωρίζεται σε 5 διακριτά υποέργα εκ των οποίων το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υλοποιεί το υποέργο 4 με τίτλο: Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου με στόχο την καταπολέμηση των απαγορευμένων από το νόμο διακρίσεων στην αγορά εργασίας και το υποέργο 5 με τίτλο: Συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας Διοίκησης και Ελέγχου Ποιότητας του Έργου.

Το ανωτέρω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

 1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/06/2015 και ώρα 12:00.
 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23/06/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στον 6ο όροφο του επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Ελλάδα.

Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής παρουσιάζονται αναλυτικά στο Άρθρο 12 του Τεύχους Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Σεργιάννη Μόνικα: τηλ. 210-3327717, email: monica@inegsee.gr Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.