ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

5 Απριλίου 2009

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
1. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης
2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου
3. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις δύο περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ : 205.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ : Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 118/2007, όπως ισχύει (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Το περιεχόμενο του έργου είναι η προετοιμασία και η συνεχής συμβουλευτική και υποστήριξη του δικαιούχου για την υλοποίηση της στρατηγικής και των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας των έργων, τα οποία υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Κατηγορία Παρέμβασης 4: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων» των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 & 6.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2013.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71α – ΑΘΗΝΑ, Κοντογιάννη Ράνια, Tρικκαίου Μαριάννα, Μαρία Πλατή,
Τηλ.: 210 3327762, 210 3327757, 210 3327719
Fax: 210 3304452,
e-mail: raniak@inegsee.gr, marianna@inegsee.gr, mplati@inegsee.gr

Διαβάστε το Αναλυτικό Τεύχος

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Ανακήρυξη Αναδόχου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για χορήγηση της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι η 24-3-2010 και υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων επ’ αυτής η 22-3-2010.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 30-3-2010 και ώρα 11.00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει την 30-3-2010 και ώρα 11.30 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71α , TK 10681 Αθήνα, τηλ: 210-3327710 FAX : 210-3304452, www.gsee.gr

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.