Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την πιστοποίηση εκπαιδευομένων στις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ για τα προγράμματα κατάρτισης της Ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ, στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επίπεδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ Θεσσαλίας» και κωδικό (EL14) «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020

26 Οκτωβρίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με προϋπολογισμό έως 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για το έργο «Πιστοποίηση καταρτιζομένων στις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» στο πλαίσιο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και κωδικό (EL14) «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020.
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΥ» της παρούσας Διακήρυξης

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  07/11/2017 και ώρα 12.00

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Στοιχειά επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων: κα. Γράβα Θάλεια, τηλ. 2103327755, e-mail thalia@inegsee.gr

Απαντήσεις σε ερωτήματα υποψηφίων, βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Ετικέτες: