Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το έργο Αξιολόγηση και Πιστοποίηση σε βασικές και προηγμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ]

26 Αυγούστου 2011ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. «Αξιολόγηση και Πιστοποίηση σε βασικές και προηγμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ] για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης
2. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση σε βασικές και προηγμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ] για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», στις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου
3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση σε βασικές και προηγμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ] για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», στις δύο περιφέρεις σταδιακής εισόδου

 

Προϋπολογισμός: € 72.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Περιγραφή των υπηρεσιών: Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω δύο προγράμματα που στοχεύουν σε πιστοποίηση δεξιοτήτων σε ΤΠΕ :

  • Εισαγωγικές και Βασικές /Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική
  • Εξειδικευμένες Γνώσεις στην Πληροφορική

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και θα διεξαχθούν στις πόλεις όπου το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχει παραρτήματα.
Αντικείμενο της διακήρυξης αποτελεί η χορήγηση πιστοποιητικού πληροφορικής σε 720 άτομα.

Προθεσμία Ολοκλήρωσης της Παροχής των Υπηρεσιών: Μέχρι τη λήξη της πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ » - (30/06/2013)
Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο www.inegsee.gr και στο Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α – Αθήνα, τηλ.: 210 3327757, 210 3327781. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων – ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αρ. τηλεομοιοτυπίας: 210- 3304452, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marianna@inegsee.gr, mplati@inegsee.gr, με αναφορά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.


Χρόνος Υποβολής και Αποσφράγισης των Προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Δευτέρα 26/9/2011 και ώρα Ελλάδος 12:00μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει την 26/9/2011 και ώρα Ελλάδος 12:30μμ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

 

Διαβάστε το Αναλυτικό Τεύχος

Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τη Διακήρυξη 8

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.