Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την επιλογή ανάδοχου του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e-Δημοκρατία και Ηλεκτρονική μάθηση».

1 Αυγούστου 2014
Ανάδοχος: «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»   Διάρκεια του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί εννέα (9) μήνες.   Προϋπολογισμός : 2.995.716,05 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για τη διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e – Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» στα πλαίσια της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες διακυβέρνησης, δημοκρατίας, πληροφόρησης, μάθησης και ενεργοποίηση των εργαζομένων-καταναλωτών», με κωδικό OΠΣ 292600.

Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, προϊόντων και λειτουργιών στο χώρο των ΤΠΕ, που έχει ως κύριο στόχο τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων και τo νέο μοντέλο επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης των εργαζομένων πολιτών. Ωφελούμενοι του έργου θα είναι τα μέλη της ΓΣΕΕ σε όλη την Ελλάδα καθώς και τα εν δυνάμει μέλη της που είναι οι όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι άνεργοι καθώς και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι.
Το έργο είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες και υπηρεσίες, που σε ένα ενιαίο σύστημα, περιλαμβάνουν:
• Υπηρεσίες μελετών στο έργο για την οριστική εξειδίκευσή του και το τελικό του σχεδιασμό καθώς και για ζητήματα ασφάλειας ΤΠΕ.
• Υποσύστημα Ψηφιακής πύλης εργαζομένων
• Λειτουργική Περιοχή Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)
• Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Ενημέρωση, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Δημοκρατία
• Υποσύστημα Ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης
• Υπηρεσίες δράσεων δημοσιότητας και προβολής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΣΕΕ.

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 3.154.735,00 €
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 2.564.825,20€
Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.
Κωδικός ΟΠΣ : 292600
Κωδικός ΣΑΕ : 2010ΣΕ05180008
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ
Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

 

• Ημερομηνία Διακήρυξης: 1/8/2014
• Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης και χορήγηση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : 11/9/2014
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/09/2014 και ώρα 12:00
• Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 26/09/2014 και ώρα 12:00

Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α , 106 81- ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210-3327710,210-3327714, Fax: 210-3304452

Αποστολή διευκρινήσεων-Πληροφορίες:

Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων
Καλλέργη Ελένη, Κοντογιάννη Ουρανία, Πλατή Μαρία

Τηλέφωνα: 210-3327714, 210-3327762, 210-3327719
FAX: 210-3304452
E-mail: elenik@inegsee.gr, raniak@inegsee.gr, mplati@inegsee.gr
(Σαν θέμα του e-mail να αναφέρεται “Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης ΨΣ”)

Οι παραλήπτες της διακήρυξης, σε οποιαδήποτε μορφή, θα πρέπει να αποστείλουν e-mail σε όλες τις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας) για να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις που θα δοθούν μέχρι την προκαθορισμένη από το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης ημερομηνία.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεν ευθύνεται για την μη παραλαβή στοιχείων επικοινωνίας μέσω e – mail. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή των στοιχείων στα παραπάνω τηλέφωνα.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.