Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε Τμήματα, για την ανάθεση του έργου: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την επαγγελματική ένταξη των νέων ηλικίας έως 29 ετών» (5075922-Α)

17 Μαΐου 2022
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο των Υποέργων 2, 3, 4 και 5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5075922, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε Τμήματα, για την ανάθεση του έργου: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την επαγγελματική ένταξη των νέων ηλικίας έως 29 ετών». Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • Τμήμα 1: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επαγγελματική ανάπτυξη και ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου».
  • Τμήμα 2: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επαγγελματική ανάπτυξη και ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Νότιου Αιγαίου».
  • Τμήμα 3: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επαγγελματική ανάπτυξη και ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας».
  • Τμήμα 4: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επαγγελματική ανάπτυξη και ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης».

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για κάποια ή για όλα τα τμήματα της παρούσης. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4).

Αρ. Διακήρυξης: 5075922-Α

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 159936 (Τμήμα 1), 159937 (Τμήμα 2), 159938 (Τμήμα 3), 159939 (Τμήμα 4).

Προϋπολογισμός του έργου: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (22.279.000,00 €) και επιμερίζεται ανά Τμήμα ως εξής:

   • Τμήμα 1:  6.907.495,00 €.
   • Τμήμα 2:  6.523.290,00 €.
   • Τμήμα 3:  3.254.365,00 €
   • Τμήμα 4:  5.593.850,00 €.

Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσιών στενά συνδεόμενων με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152/20.11.2015).

Ταξινόμηση κατά CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού), και CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 30/06/2022 και ώρα 18:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη (βλ. αναλυτικά στην παρ. 2.4 “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”).

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.