Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων»

12 Απριλίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων» της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος»  με κωδικό ΟΠΣ 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων».

Αρ. Διακήρυξης: 5043320-Α

Προϋπολογισμός του έργου: Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α που ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400,00€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€).

Ταξινόμηση κατά CPV: 72320000-4 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι Δευτέρα, 26/04/2021 και ώρα 14:00 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ.: 106 81, Αθήνα, την Τρίτη, 27/04/2021 και ώρα 13:30.

 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη (για την κατάρτιση και το περιεχόμενο των προσφορών βλ. αναλυτικά στην παρ. 2.4 της Διακήρυξης).

 

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.