Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας μέσω μικτών εργαστηρίων και συνεντεύξεων διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων και μεταβολών των δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα / ειδικότητες»

30 Μαΐου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων» της πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας μέσω μικτών εργαστηρίων και συνεντεύξεων διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων και μεταβολών των δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα / ειδικότητες».

Προϋπολογισμός του έργου: Εξήντα τέσσερις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (64.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (52.096,77 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ταξινόμηση κατά CPV: 79311000-7: Υπηρεσίες ερευνών

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι  11/06/2019 και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι 11/06/2019 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ.: 106 81, Αθήνα,  12/06/2019 και ώρα 12:00.

 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

 

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή , το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.