Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υλοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας εργαζομένων με έμφαση σε εγκάρσιες/ οριζόντιες/ κοινωνικές δεξιότητες»

12 Απριλίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις ΙΝΕ ΓΣΕΕ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ 5031891, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υλοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας εργαζομένων με έμφαση σε εγκάρσιες/ οριζόντιες/ κοινωνικές δεξιότητες».

Αρ. Διακήρυξης: 5031891-Α

Προϋπολογισμός του έργου: Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (24.193,55 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α που ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (5.806,45 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).

Ταξινόμηση κατά CPV: 79311000-7: Υπηρεσίες ερευνών.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι Δευτέρα, 26/04/2021 και ώρα 14:00 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ.: 106 81, Αθήνα, την Τρίτη, 27/04/2021 και ώρα 10:00.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη (για την κατάρτιση και το περιεχόμενο των προσφορών βλ. αναλυτικά στην παρ. 2.4 της Διακήρυξης).

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.