Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή ειδών σίτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418

19 Οκτωβρίου 2018
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418 και των Υποέργων αυτής ήτοι Υποέργο 1 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», Υποέργο 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις  Περιφέρειες σε Μετάβαση», Υποέργο 3 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες- Αττική», Υποέργο 8 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στο Ν. Αιγαίο» & Υποέργο 9 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα» που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» σύμφωνα με την από 11/9/2018 απόφαση του Δ.Σ., προβαίνει στη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή ειδών σίτισης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση Έργου

Διάρκεια σύμβασης: 31/3/2020.

Τόπος εργασίας: τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θα υλοποιηθούν στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στο Πρωτόκολλο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα, 106 81, κα Ελένη Καλλέργη.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στις 2 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ.

Διάρκεια σύμβασης: 31/3/2020.

Τόπος εργασίας: τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θα υλοποιηθούν στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos

 

 

  • Περιεχόμενα προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει εξωτερικά την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του….

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης, τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας: Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΦΑΞ και E-mail Διαγωνιζόμενου,

σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται οι επωνυμίες όλων των μελών τους)

 

για τη Διακήρυξη με Αριθμό: 5002418-0

 

για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418 που υλοποιούνται στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α (6ος όροφος), Αθήνα, 106 81

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/10/2018

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή, στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στη παρούσα διαδικασία. Η συνοδευτική επιστολή, νομίμως υπογεγραμμένη από τους υποψηφίους, υποβάλλεται χωριστά, εκτός του φακέλου προσφοράς, προκειμένου να είναι δυνατή η πρωτοκόλλησή της, χωρίς παρέμβαση στον κλειστό φάκελο της προσφοράς.

Μέσα στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο:

  1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ), όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό Α.14.8 της παρούσας. Το ΤΕΥΔ (Παράρτημα 1) θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
  2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.
  3. Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης στην ασφάλεια τροφίμων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
  4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ“ (Παράρτημα 2).

Β. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. Η Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 3) συντάσσεται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο αντίγραφο). Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

 

Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  καλούνται να υποβάλουν από τις 20/10/2018 μέχρι τις 31/10/2018 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη (αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Β. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Γ. Συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα στη διακήρυξη αρχεία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Τσουκαλά Μαρία: τηλ. 210-3327760, email: marytsouk@inegsee.gr

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (https://www.inegsee.gr).