Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Έργου «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατίας, Πληροφόρησης, Μάθησης και Ενεργοποίησης των Εργαζόμενων Καταναλωτών»

15 Φεβρουαρίου 2012

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Έργου «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατίας, Πληροφόρησης, Μάθησης και Ενεργοποίησης των Εργαζόμενων Καταναλωτών».


Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του Έργου «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατίας, Πληροφόρησης, Μάθησης και Ενεργοποίησης των Εργαζόμενων Καταναλωτών».
Το έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Σχέδιο Διακήρυξης του Έργου

Κωδ ΟΠΣ : 292600
Κωδικός ΣΑΕ : 2010ΣΕ05180008
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ

Διάρκεια Έργου: τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) : 6.717.749,55
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 5.461.585,00

Διάρκεια Διαβούλευσης: 15/2/2012 - 5/3/2012

Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα σχέδια των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται με την αποστολή του συμπληρωμένου συνημμένου εντύπου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις : kostas@inegsee.gr και natassa@inegsee.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: κος Κώστας Μπουκουβάλας, kostas@inegsee.gr
2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»: κα Ελένη Τσανάκα, e.tsanaka@infosoc.gr

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» digitalplan.gov.gr

 

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.