Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5000996/Ε) Αρχιτέκτονα Μηχανικού για τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ.

2 Σεπτεμβρίου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 27/05/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδ. ΟΠΣ 5000996, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υποέργου 2: «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ», προβαίνει στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5000996_Ε) για τη θέση του/της Αρχιτέκτονα Μηχανικού για τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ του υποέργου.

 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/11/2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας και της βεβαίωσης μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Τμήμα 5: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών των συναφών εισηγήσεων ή ανακοινώσεων σε συνέδρια.

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 – Αθήνα (4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Στους κλειστούς φακέλους πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Δήμητρας Μάντεση

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5000996/Ε ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΣΕΕ», ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΕ» ΠΕ1 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000996.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Δήμητρα Μάντεση στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.