Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας στο πεδίο Διά Βίου Μάθησης, Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για τα συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

30 Ιουλίου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 15/07/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), προβαίνει στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας στο πεδίο Διά Βίου Μάθησης, Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για τα συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες από την υπογραφή της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της διδακτικής εμπειρίας.

Τμήμα 5: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.

 

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 – Αθήνα (4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Στους κλειστούς φακέλους πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Μάντεση Δήμητρας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας στο πεδίο Διά Βίου Μάθησης, Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.