Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς οικονομολόγους και συμβούλους οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΜΕΣΙΝΕ

10 Δεκεμβρίου 2012

Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλων Ευρωπαϊκών Ταμείων, που αναλαμβάνει είτε ως ανάδοχος είτε ως δικαιούχος, δύναται να συνάπτει σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για ειδικά προσδιορισμένα αντικείμενα, με επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες – φυσικά πρόσωπα.

Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκε και λειτουργεί Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων, το οποίο ονομάζεται Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.). Οι επιστημονικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες που είναι ενταγμένοι στο ΜΕΣΙΝΕ θα μπορούν να απασχολούνται σε δραστηριότητες που υλοποιεί με ίδια μέσα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, συνάπτοντας συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για σαφώς οριοθετημένα αντικείμενα, στα οποία διαπιστώνεται σχετική ανάγκη υποστήριξης από την Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης έργων του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα με εξειδίκευση στα πεδία της οικονομικής επιστήμης ή/και της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, για εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr).

Ελάχιστοι όροι ένταξης στο ΜΕΣΙΝΕ

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού, ή/και Προγράμματος Ειδίκευσης στα πεδία του Προγράμματος Ειδίκευσης στα πεδία των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που τελεί σε συνάφεια με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων.
 • Ξένες γλώσσες
 • Γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών

 Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που τελούν σε συνάφεια με τα εν λόγω πεδία ενδιαφέροντος.
 • Εθελοντική συμμετοχή, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ.

 

Οι υποψήφιοι εντάσσονται στο ΜΕΣΙΝΕ συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.inegsee.gr:
1. Αίτηση εγγραφής
2. Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Διευκρινήσεις:
Για την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο ΜΕΣΙΝΕ στην κατηγορία «Πεδίο Ενδιαφέροντος» επιλέγετε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στην εξειδίκευση του πεδίου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και στο δίπλα κενό γράφετε τον τίτλο σας.

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, το Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί.

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.