Εκδοτική Παραγωγή και Διάθεση των Προϊόντων μελετών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

7 Φεβρουαρίου 2011ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2011
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Εκδοτική Παραγωγή και Διάθεση των Προϊόντων μελετών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ»

Προϋπολογισμός: 426.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6,5%)

Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων:Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά

Περιγραφή των υπηρεσιών: Το περιεχόμενο του έργου είναι η εκδοτική αναπαραγωγή των μελετητικών προϊόντων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει ως δικαιούχους, καθώς και η κατά περίπτωση διάθεσή τους στο ευρύ κοινό, όσο και στο κοινό αναφοράς των ομοσπονδιών και σωματείων, μελών της ΓΣΕΕ. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι θα εκδοθούν 80 μελετητικά προϊόντα με 3.000 κατά μέσο όρο αντίτυπα έκαστο.

Προθεσμία Ολοκλήρωσης της Παροχής των Υπηρεσιών: Το έργο του Αναδόχου διαρκεί 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο www.inegsee.gr και στο Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α – Αθήνα, τηλ.: 210 3327757, 210 3327781. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων – ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αρ. τηλεομοιοτυπίας: 210- 3304452, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Marianna@inegsee.gr, mplati@inegsee.gr, με αναφορά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Χρόνος Υποβολής και Αποσφράγισης των Προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 08/4/2011 και ώρα Ελλάδος 12:00μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει την 08/4/2011 και ώρα Ελλάδος 12:30μμ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71 , TK 10681 Αθήνα, τηλ: 210-3327710 FAX : 210-3304452, www.inegsee.gr

Διαβάστε το Αναλυτικό Τεύχος

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Ανάδοχος

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.