Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του Παρατηρητηρίου ΙΝΕ ΓΣΕΕ

4 Απριλίου 2012


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Διάρκεια του Έργου: 2012– 2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΙΝ.Ε της ΓΣΕΕ
Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) – Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΝΕ ΓΣΕΕ /(ως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα www.inegsee.gr) –
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΙΝΕ (ως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα www.inegsee.gr)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2010 – 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ.2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΙΝΕ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

20 -4-2012 (ώρα: 15.00 μ.μ.)

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) – Ε. Μπενάκη 71Α 106 81 Αθήνα
κα Μαρία Πλατή 210 3327781 mplati@inegsee.gr,
κα Μαρία Καλύβα, 210 3327720 mkalyb@inegsee.gr

Α. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρησιακής ενίσχυσης και αναβάθμισης του έργου του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, υλοποιούνται δύο αλληλεξαρτώμενες ομάδες ενεργειών, οι οποίες επιπλέον προορίζονται να ενισχύσουν και τις ήδη υλοποιούμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου «Θεσμική αναβάθμιση της ΓΣΕΕ». Πρόκειται για:
Ενέργειες οργάνωσης, ενίσχυσης και ανάπτυξης λειτουργιών παρατηρητηρίου
Ενέργειες οργάνωσης και ανάπτυξης λειτουργιών Μονάδας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της θεσμικής εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ,
Πιο συγκεκριμένα βασικό πυρήνα της πράξης, μέσω του οποίου δρομολογούνται οι αναγκαίες αλλαγές για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αποτελεί η «Σύσταση, οργάνωση και ανάπτυξη λειτουργιών δύο διακριτών αν και αλληλοσυνδεόμενων Μονάδων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ:
α) Παρατηρητηρίου κοινωνικών – οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών
β) Μονάδας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της θεσμικής εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ».
Οι ανωτέρω Μονάδες αναπτύσσονται και λειτουργούν με ίδια μέσα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr) για την υλοποίηση μελετών με ενδεικτικό περιεχόμενο:

Η κρίση ως παράγοντας κοινωνικής μεταβολής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης
Η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, μέσω των οικονομικών της επιπτώσεων, αλλά και των γενικότερων μεταρρυθμίσεων που την συνοδεύουν, έχει και ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις και συνεπάγεται ποικίλες αλλαγές σε διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές οι επιπτώσεις και αλλαγές, που συχνά βρήκαν την κοινωνία «απροετοίμαστη» αφορούν διάφορα πεδία της κοινωνικής ζωής, δεν αγγίζουν μόνο τα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα αλλά διατρέχουν την κοινωνική ιεραρχία και κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι απορρέουν (άμεσα ή έμμεσα) από τις δραστικές αλλαγές στα οικονομικά δεδομένα (μισθολογικές-εισοδηματικές περικοπές, πρόσθετη φορολογία, ανεργία, κ.ο.κ.).
Οι κοινωνικές συνέπειες των μεταβολών στα οικονομικά δεδομένα των Ελλήνων είναι τόσο αντικειμενικές, όσο και υποκειμενικές. Αφενός, επηρέασαν τα αντικειμενικά δεδομένα σε διαφορετικές αλλά μεταξύ τους αλληλένδετες σφαίρες της κοινωνικοοικονομικής ζωής (λ.χ. εργασία, κατανάλωση, στέγαση, εκπαίδευση). Ως εκ τούτου καταγράφονται, για παράδειγμα, αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, καθώς και στις καταναλωτικές συνήθειες, τις συνθήκες στέγασης ή και τις εκπαιδευτικές πρακτικές των ελληνικών νοικοκυριών. Αφετέρου, καταγράφονται υποκειμενικές αλλαγές, οι οποίες όμως είναι κοινωνικά καθορισμένες (λ.χ. στάση ζωής, προσδοκίες και σχέδια ζωής, αντίληψη των αλλαγών και των προβλημάτων). Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούνται, για παράδειγμα, αυξημένα ποσοστά ανασφάλειας και δυσμενείς προσδοκίες των Ελλήνων σε σχέση με το εργασιακό τους μέλλον και την οικονομική τους κατάσταση, υψηλά ποσοστά στρες σε άνεργους και εργαζόμενους.
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης εντείνονται και στο βαθμό που διαβρώνονται παραδοσιακές πρακτικές και μηχανισμοί κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής (λ.χ. οικονομική και μη στήριξη από οικογενειακά δίκτυα, απασχόληση σε οικογενειακές επιχειρήσεις, εύρεση απασχόλησης μέσω οικογενειακών δικτύων), χωρίς να είναι βέβαιο ότι οι νεο-αναδυόμενες πρακτικές που καταγράφονται θα μπορέσουν να διασφαλίσουν έναν ανάλογο ρόλο.
Στη βάση αυτού του σκεπτικού, η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων και μεταβολών που συνεπάγεται η οικονομική κρίση σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής ζωής, με απώτερο σκοπό την διατύπωση προτάσεων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων.
Προτεινόμενη μεθοδολογία :

  1. Έρευνα πεδίου : Ποιοτικές έρευνες με εις βάθος συνεντεύξεις σε “focus-group”- Δειγματοληπτικές έρευνες με την χρήση ερωτηματολογίου σε πανελλαδικό επίπεδο

Θεωρητική τεκμηρίωση (βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση
Β. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν τόσο μεμονωμένοι ερευνητές ή συγκροτημένες ομάδες φυσικών προσώπων (άτυπες) υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη τους είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΣΙΝΕ.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου,
Ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τις απαιτήσεις των ανωτέρω θεματικών αξόνων. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων θα αναφέρονται τα ειδικά προσόντα εκάστου μέλους της ομάδας έργου, σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου των δύο μελετών.
Σύνθεση και κατανομή ρόλων της ομάδα έργου (αν η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων)
Προτεινόμενα παραδοτέα
Χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων
Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα αναφέρονται τα εξής:
το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ). Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης θα αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο,
το κόστος ανά προτεινόμενο παραδοτέο. Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος ανά παραδοτέο θα αναλύεται και ανά φυσικό πρόσωπο.
Γ. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα καλέσει σε διαπραγμάτευση τα φυσικά πρόσωπα ή της ομάδες φυσικών προσώπων, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με τους θεματικούς άξονες των Μονάδων του Παρατηρητήριου για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Για την τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη τα εξής:
Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων ή και ομάδων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των θεματικών αξόνων των Μονάδων για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα, θα ληφθούν υπόψη τα εξής:
- Η εξειδίκευση της θεματικής ενότητας σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις
- Η μεθοδολογική προσέγγιση του έργου
- Η επάρκεια κάλυψης των απαιτήσεων του έργου των ανωτέρω μελετών.
- Η σύνθεση και κατανομή ρόλων της ομάδα έργου (αν η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων)
- Τα προτεινόμενα παραδοτέα
-Η διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
- Το προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται τα εξής:
το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ). Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης θα αξιολογείται για κάθε φυσικό πρόσωπο,
- Το κόστος ανά προτεινόμενο παραδοτέο. Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος ανά παραδοτέο θα αξιολογείται και από την άποψη της ανάλυσης του φυσικό πρόσωπο.
Για όσους επιλεγούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν για την χρονική περίοδο 2012 -2013.
Δ. Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι την 20 -4-2012 και ώρα 15.00 μ.μ., στην κάτωθι διεύθυνση:
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71α, Αθήνα τ. τ 106.81, κες Μαρία Πλατή, 210 3327781, mplati@inegsee.gr
Μαρία Καλύβα mkalyb@inegsee.gr , 210 3327720.

 

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.