Eπαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

8 Αυγούστου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, υπό τη συνολική ευθύνη του και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ, λόγω μη επαρκούς αριθμού υποψήφιων συνεργατών για την υλοποίηση του ως άνω Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα της Ενέργειας Α αυτού με τίτλο: «Επαγγελματική συμβουλευτική», προβαίνει στην επαναδημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής, που συγκροτήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου και ειδικότερα της Ενέργειας Α, η οποία θα περιλαμβάνει και υποενέργεια εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου. Το ως άνω μητρώο απαρτίζεται από τρία επιμέρους υπομητρώα: α. σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, β. σύμβουλοι επιχειρηματικότητας, γ. σύμβουλοι κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Πιο αναλυτικά, το ΕΙΕΑΔ καλεί νέους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας, προκειμένου για την ένταξή τους στο προαναφερθέν ενιαίο μητρώο, ώστε να υλοποιηθεί, από μέρος των προαναφερόμενων συμμετεχόντων φορέων του εγκεκριμένου Έργου με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, η Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», στην οποία συμπεριλαμβάνονται και δράσεις εκπόνησης business plan, εντός των μηνών Αύγουστος 2017 – Δεκέμβριος 2017.

Ειδικότερα τα στάδια Α.1 έως Α.3 θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2017 – Σεπτέμβριος 2017. Αναλυτικότερα, το έργο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής και της εκπόνησης business plan θα υλοποιηθεί στις περιφερειακές ενότητες των νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας – Σποράδων και Πιερίας και θα αφορά: στην πραγματοποίηση εξατομικευμένων συνεδριών του/της συμβούλου με τον/την ωφελούμενο/η. Συνολικά προβλέπονται 25 συνεδρίες ανά άτομο. Η διάρκεια των συνεδριών ανέρχεται σε 45 λεπτά έκαστη. Στην εκπόνηση business plan, προσαρμοσμένων στο είδος της επιχείρησης που το κάθε ωφελούμενο άτομο πρόκειται να δημιουργήσει Οι σύμβουλοι θα καλούνται, κατά σειρά κατάταξης και αναλόγως της διαθεσιμότητάς τους, να συνεργασθούν με τους εξής συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: – Υποψήφιοι που EXOYN ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο της από 2479/13.07.2017 αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ – Υποψήφιοι που ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ στο ενιαίο μητρώο συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο της από 2479/13.07.2017 αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι οποίοι με βάση την παρούσα πρόσκληση πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής, δύναται να υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση χωρίς την αποστολή δικαιολογητικών

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που διαθέτουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις ανά υπομητρώο:

Υπομητρώο Α «Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού» 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού 2. Επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού τουλάχιστον έξι μηνών

Υπομητρώο Β «Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας» 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού 2. Επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας τουλάχιστον έξι μηνών

Υπομητρώο Γ «Σύμβουλοι κοινωνικής επιχειρηματικότητας» 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού 2. Επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή/και επιχειρηματικότητας τουλάχιστον έξι μηνών

 

Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (www.eiead.gr), θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotformpro.com/72143397239966 και θα παραμείνει ανοικτή έως την 25η Αυγούστου 2017. Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την 25η Αυγούστου 2017 να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή να αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο.

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: