5069416-16 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΙΔΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

11 Ιανουαρίου 2024
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ),  στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα» και των πακέτων Εργασίας: ΠΕ 3: Εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για 492 εκπαιδευόμενους Ι.Ε.Κ. και ΠΕ 4: Σύζευξη 492 εκπαιδευομένων Ι.Ε.Κ. με αντίστοιχες θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, για τη συγκρότηση Ανοικτού Μητρώου συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων (εξωτερικών συνεργατών /ιδων)  αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου και ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης και σύζευξης ωφελούμενων με αυτές, στις περιφέρειες  Ανατολική Μακεδονία – Θράκη & Δυτική Ελλάδα.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Διάρκεια συμβάσεων: Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30/6/2024

Τόπος εργασίας: Το αντικείμενο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην πρόσκληση απαιτεί επιτόπια παρουσία στο γραφείο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (που αντιστοιχεί στην περιφέρεια επιλογής του κάθε υποψήφιου) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του φορέα, (9.00-5.00) προκειμένου ο εξωτερικός συνεργάτης/ιδα, να συμμετέχει στις συσκέψεις της ομάδας εργασίας και στην συμπλήρωση και οργάνωση του φακέλου του έργου αναφορικά με το εν λόγω φυσικό αντικείμενο. Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα απαιτηθεί μετακίνηση (εντός περιφέρειας) για την διενέργεια συναντήσεων σε επιχειρήσεις ή/και συναντήσεων με εκπαιδευόμενους. Επισημαίνεται, ότι η διαθεσιμότητα των υποψηφίων κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του φορέα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης και οι υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών θα είναι ανοικτή έως τις 31/05/2024 και ώρα 23:59.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, (αρχεία pdf) όπως περιγράφονται ακολούθως:

Α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέγοντας μια περιφέρεια. Η Αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/anichto-mitroo-symvoulon-ekpedevomenon-iek-ke-epichiriseon-tou-ine-gsee-exoterikon-synergaton-idon/

 

Β. Στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης θα πρέπει να επισυνάψετε τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων:

  1. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
  4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Με την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης ο υποψήφιος/α θα λάβει στο mail που έχει δηλώσει επιβεβαίωση, μαζί με την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση ( https://www.inegsee.gr/anichto-mitroo-symvoulon-ekpedevomenon-iek-ke-epichiriseon-tou-ine-gsee-exoterikon-synergaton-idon/ )  η οποία ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, (αρχεία pdf). Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μαρία Τσουκαλά τηλ. 210 3327760, marytsouk@inegsee.gr και τον κο Γιώργο Γιώτη τηλ. 210 3327708, g.giotis@inegsee.gr.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.