Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού και Ανάπτυξης Σχεδίου Μαθήματος

5 Νοεμβρίου 2012
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου και στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 4ης Οκτωβρίου 2012 για τη συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών και την ανάπτυξη σχεδίων μαθήματος (οδηγού εκπαιδευτή)

το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ προχωρά σε επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αντικείμενο

Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

 • Συμμετοχή των ατόμων που θα επιλεγούν σε τρίωρη ομαδική συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τη μεθοδολογία ανάπτυξης και τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών υλικών και των σχεδίων μαθήματος (οδηγού εκπαιδευτή) που θα πρέπει να παραδοθούν.
 • Παρουσίαση του πρώτου κεφαλαίου καθώς και του σχεδίου του συνολικού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστική μορφή στον ανάδοχο μέχρι τις 1/12/2012.
 • Μία με δύο ατομικές συναντήσεις και αξιοποίηση άλλων μορφών επικοινωνίας με τον υπεύθυνο- σύμβουλο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστική μορφή ο οποίος θα ανατροφοδοτήσει τη διεργασία ανάπτυξής του.
 • Με βάση τις προτάσεις του συμβούλου, προετοιμασία του συνόλου του εξ αποστάσεως διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και του αναλυτικού σχεδίου μαθήματος (οδηγού μαθήματος) με ωρολόγιο το οποίο αφορά 36 εκπαιδευτικές ώρες και βασίζεται σε συμμετοχικές δραστηριότητες.
 • Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (master) ή/και διδακτορική διατριβή σε συνάφεια με το αντικείμενο, της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
 • Τουλάχιστον 5ετής τεκμηριωμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα επί του αντικειμένου.
 • Τουλάχιστον 3ετής διδακτική εμπειρία σε ενήλικες.

 

 • Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών σημειώσεων, βιωματικών ασκήσεων, σχεδίων μαθήματος (οδηγού εκπαιδευτή) (θα εκτιμηθεί εάν επισυνάψετε ένα σχετικό αντιπροσωπευτικό δείγμα στο φάκελό σας).
 • Εξοικείωση με το επιστημονικό πεδίο ή/και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Σχετικές εργασίες και δημοσιεύσεις.
 • Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η Σύμβαση, που θα συναφθεί, θα είναι διάρκειας 3 μηνών.
 • Παραδοτέα:
  • Παρουσίαση του πρώτου κεφαλαίου καθώς και του σχεδίου του συνολικού εκπαιδευτικού υλικού στον ανάδοχο μέχρι τις 1/12/2012
  • Τελικό παραδοτέο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό και σχέδιο μαθήματος

 

 • Προϋπολογιστικό Κόστος: Το προϋπολογισθέν κόστος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ορίζεται σε 3.500€ (μικτά) για κάθε θεματικό αντικείμενο.

Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμά του, στο βαθμό που αυτό θα κριθεί απαραίτητο, να καλέσει σε διαπραγμάτευση ή να ζητήσει περισσότερες επεξηγήσεις ή στοιχεία σχετικά με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό τους, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία τηρούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των αναφερθέντων στην πρώτη παράγραφο των απαιτούμενων προσόντων. Για την τελική επιλογή, θα ληφθούν υπόψη τόσο τα απαιτούμενα όσο και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων.

Για τον/την εξειδικευμένο/νη επιστήμονα που θα επιλεγεί βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνει να υλοποιήσει. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, τοΜητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. (ΜΕΣΙΝΕ) είναι διαρκώς «ανοιχτό» για ένταξη νέων εμπειρογνωμόνων.

Ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών: 5/11/2012 έως 16/11/2012

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη: για τα «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου και στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΠροςΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμ Μπενάκη 71Α, 4ος όροφος, υπόψη Μαρίας Γιαννίκου).
Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Τους βασικούς Τίτλους Σπουδών.
 3. Κάποιες αντιπροσωπευτικές Βεβαιώσεις εκπαιδευτικής-ερευνητικής εμπειρίας/προϋπηρεσίας (σχετική Υπεύθυνη Δήλωση).
 4. Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2 ‘Επιθυμητά Προσόντα’, είναι επιθυμητό να συμπεριλάβετε στο φάκελό σας κάποιο αντιπροσωπευτικό/ενδεικτικό δείγμα εκπαιδευτικού υλικού ή/και εκπαιδευτικών σημειώσεων ή/και βιωματικών ασκήσεων ή/και σχεδίων μαθήματος, εφόσον διαθέτετε κάτι από τα παραπάνω.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Γιαννίκου στο 210 3327771 και στο mariag@inegsee.gr ή με την κα Μπαμπανέλου στο 210 3327734 και στο desba@inegsee.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)
Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 16-11-2012 και ώρα 14:00 μ.μ., με εμφανή τον τίτλο της πρόσκλησης, στην κάτωθι διεύθυνση: ΙΝΕ – ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα T.K. 106.81, κα Γιαννίκου Μαρία, e-mail: mariag@inegsee.gr, τηλ: 210 3327771.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.