ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5000928-21 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ΚΑΙ 12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ Ο/ΟΙ ΟΠΟΙΟΣ/ΟΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ/ΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΣΕΕ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000928

7 Ιανουαρίου 2019
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα υλοποιήσει ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και της ικανότητας παρέμβασής τους σε συλλογικό επίπεδο.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στη βάση αυτή, και σύμφωνα με την από 18/12/18 απόφαση του ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Τμήματα με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμήςΟ διαγωνισμός αφορά την επιλογή αναδόχου/ων ο/οι οποίος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ειδών σίτισης των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, στις εξής Περιφέρειες: Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση Έργου

Διάρκεια σύμβασης: Έως τη λήξη του έργου.

Τόπος εργασίας: Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά αντικείμενο κατάρτισης στις Περιφέρειες: Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Οι πόλεις και οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στο Πρωτόκολλο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα, 106 81, κα Μαρία Πλατή.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 22α Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ.

 

 

 

Οι προσφορές πρέπει:

 1. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν.δ. 1497/1984 (Α’ 188),
 2. να είναι δακτυλογραφημένες, να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και να μη φέρουν διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
 3. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται ή λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους,
 4. τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

 • Περιεχόμενα προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει εξωτερικά την ένδειξη:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης, τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας: Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΦΑΞ και E-mail Διαγωνιζόμενου)

 

για το ΤΜΗΜΑ/ τα ΤΜΗΜΑΤΑ: 2,3,5,6,7,9,10,11,12

 

της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ.: 5000928-21

 

για την επιλογή Αναδόχου/ων, ο/οι οποίος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα, 106 81

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/1/2019

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή, στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στη παρούσα διαδικασία. Η συνοδευτική επιστολή, νομίμως υπογεγραμμένη από τους υποψηφίους, υποβάλλεται χωριστά, εκτός του φακέλου προσφοράς, προκειμένου να είναι δυνατή η πρωτοκόλλησή της, χωρίς παρέμβαση στον κλειστό φάκελο της προσφοράς.

Μέσα στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο:

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ), όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό Α.14.8 της παρούσας. Το ΤΕΥΔ (Παράρτημα 1) θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.
 3. Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης στην ασφάλεια τροφίμων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
 4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ“ (Παράρτημα 2).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς σε σχέση με τις ποιοτικές προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ. 3 του Ν.4412/2016 εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Β. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. Η Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 3) συντάσσεται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο αντίγραφο). Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 21/1/19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα, 106 81.

Οι προσφορές υποβάλλονται με:

α) κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε

β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή με courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο έως την ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα και αν η Αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή: τηλ. 210-3327781, email: mplati@inegsee.gr