ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ 5069416/17

4 Ιουνίου 2024
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) υλοποιεί ως συντονιστής φορέας μέρος του έργου με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η πρόσκληση υποψηφίων, για τη συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, στο ως άνω έργο, ως εξωτερικοί συνεργάτες – μέντορες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την παροχή συμβατικών ή /και εξ αποστάσεως υπηρεσιών παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας / Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου.

Η  πρόσκληση στοχεύει στη συνέχεια και συμπλήρωση του αρχικού ενιαίου ανοιχτού μητρώου Μεντόρων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, που προέκυψε βάση των κάτωθι προσκλήσεων: α) 19/01/2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων εκπαιδευόμενων, με κωδικό 5069416/2 και β) 10/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων εκπαιδευόμενων, με κωδικό 5069416/12. Με βάση αυτό θα προκύψουν ενοποιημένοι πίνακες υποψηφίων συνεργατών μεταξύ των προσκλήσεων (Ενιαίο Μητρώο).

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι εξωτερικοί συνεργάτες μέντορες πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την λήξη αυτής, ήτοι έως την προβλεπόμενη λήξη (31/12/2024) υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης με MIS 5069416. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα συμφωνούν με την λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης και σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσουν τυχόν παρατάσεις που θα δοθούν.

 

 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής και δικαιολογητικών θα είναι ανοικτή έως τις 31/10/2024 και ώρα 23:59, δηλαδή έως και δύο (2) μήνες πριν την προβλεπόμενη λήξη της υλοποίησης δράσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι/ες επισυνάπτουν:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Ζητούμενοι/Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών
  • Αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας
  • Αποδεικτικά Ένταξης στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. ή /και στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ στο ΣΤΕΠ 2512.

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/mitrooment/ και να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό (αρχεία pdf). Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.