ΟΠΣ 5000928-18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΣΕΕ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000928 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ».

29 Ιανουαρίου 2018
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα υλοποιήσει ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και της ικανότητας παρέμβασής τους σε συλλογικό επίπεδο.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στη βάση αυτή, και σύμφωνα με την από 20/12/2017 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν ειδικό επιστήμονα – μηχανικό πληροφορικής για την οργάνωση των υποδομών, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης».

Είδος σύμβασης: Σύμβαση Έργου

Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Τόπος εργασίας: Ο/η συνεργάτης θα καλείται να παρεμβαίνει προσφέροντας τις υπηρεσίες του/της στους χώρους όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε χρόνους και για διάρκεια που θα προσδιορίζεται από τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης (on call).

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 29/01/2018 μέχρι τις 14/02/2018 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους.

 

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και το αργότερο μέχρι 14/02/2018 και ώρα 14:00 υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

α. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφα) αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση.

β. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κας Πλατή ΜαρίαςΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ Η’/ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η’ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5000928-18

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 29/01/2018 μέχρι τις 14/02/2018 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφα) αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση.

β. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Πλατή Μαρία: τηλ. 210-3327781.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr έως την ημερομηνια ληξης της παρουσης προσκλησης.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.