ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Νέα Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Ζ) συμβούλων υποστήριξης συγγραφέων Εκπαιδευτικού Υλικού και σχετικής Τράπεζας Θεμάτων και επιπλέον τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

29 Απριλίου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 5003379/Ζ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ)

 
Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 06/04/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων», του Πακέτου Εργασίας 3 «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υλικών Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης» και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με το άρθρο 60 της A’ 68/20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και την απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,

 

Παρατείνει εκ νέου την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων έως την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 14:00.

 

Προσθέτει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των υποψηφιοτήτων, μέσω του συνδέσμου: https://apps.inetraining.gr

 

Κατά τα άλλα, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην από 16/03/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5003379/Ζ.

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής έντυπης ή ηλεκτρονικής αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 14:00.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr