Παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου με στελέχη πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων

22 Μαΐου 2014
Παράταση υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού. Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στις 14 Μαΐου 2014, παρατείνεται έως την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» πρόκειται να αναπτύξει τρία Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Ε.Κ.Π.Α.) στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών διάρκειας το αργότερο, μέχρι τις 31/12/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με e-mail: infocons@inegsee.gr ή με το ταχυδρομείο ή να τις καταθέσουν ιδιοχείρως στη διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 106.81, Αθήνα, κα Σεργιάννη Μόνικα, 2103327717

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται  μέχρι την Παρασκευή 30/5/2014 και ώρα 13.30 μ.μ.

Τα υπό εξέταση προσόντα των υποψηφίων θα αφορούν στα εξής:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στα πεδία των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών επιστημών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού, ή/και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον τριών (3) ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην απασχόληση, υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και διάγνωσης αναγκών επιχειρήσεων.
 • Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Η γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών.

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα αποτελούν:

 • Η συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που τελούν σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η εθελοντική κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:

 1. Να εγγραφούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα: www.inegsee.gr).
 2. Να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία: α) θα αναφέρουν ευκρινώς τίτλο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων», β) θα αναφέρουν την πόλη για την οποία ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν, γ) θα επισυνάπτουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναλύεται τόσο η γενική όσο και η συναφής εργασιακή εμπειρία σε μήνες.
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: