ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5075922 – 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

17 Μαρτίου 2023
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 02.03.2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών» – ΟΠΣ (MIS) 5075922 και του Υποέργου 1 «Επιτελικός συντονισμός και οριζόντιες ενέργειες για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης» και του Πακέτου Εργασίας ΠΕ 1.1.: Επιτελικός συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση της Πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/ΕΚΤ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) προβαίνει στην ανακοίνωση παράτασης της δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οκτώ (8) θέσεις εξωτερικών συνεργατών/ιδών στα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Οι θέσεις ανά κωδικό και περιφερειακό παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι οι ακόλουθες:

 • Θέση Κ1: Αττικής/Αθήνα,
 • Θέση Κ2: Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης/ Ξάνθη,
 • Θέση Κ3: Κεντρικής Μακεδονίας /Θεσσαλονίκη,
 • Θέση Κ4: Θεσσαλίας/Λάρισα,
 • Θέση Κ5: Στερεάς Ελλάδας/Λαμία,
 • Θέση Κ6: Δυτικής Ελλάδας/Πάτρα,
 • Θέση Κ7: Πελοποννήσου/Τρίπολη,
 • Θέση Κ8: Κρήτης/Ηράκλειο.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Αριθμός συμβάσεων: Oκτώ (8) συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών

Διάρκεια συμβάσεων: Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30.11.2023, σύμφωνα με τη θέση, το περιφερειακό παράρτημα και την αντίστοιχη διάρκεια απασχόλησης (άρθρο 5).

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://aitiseis.inegsee.gr/

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 24η Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (άρθρ. 7) θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή προτάσεων από υποψηφίους.

 

Α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αίτηση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο : https://aitiseis.inegsee.gr/

Β. Στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης θα μεταφορτωθούν όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων του άρθρου 3 ανά πεδίο:

 1. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.
 2. Τίτλοι Σπουδών.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας (βλέπε άρθρο 7 και υποενότητες αυτού)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 679/2017  για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://aitiseis.inegsee.gr/

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση (παρ. 7.1), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (παρ. 7.2.)

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.