Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ για πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

6 Σεπτεμβρίου 2012
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Προϋπολογισμός: € 48.960,00

Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων: Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή των υπηρεσιών: Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω τρία προγράμματα που στοχεύουν σε πιστοποίηση δεξιοτήτων σε ΤΠΕ:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2013 και θα διεξαχθούν στις πόλεις όπου το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει παραρτήματα.

Αντικείμενο της διακήρυξης αποτελεί η χορήγηση πιστοποιητικού πληροφορικής σε 816 εκπαιδευόμενους.

Χρόνος Υποβολής και Αποσφράγισης των Προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Παρασκευή 21/9/2012 και ώρα Ελλάδος 12:00 μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει την Παρασκευή 21/9/2012 και ώρα Ελλάδος 12:30 μμ.

Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο www.inegsee.gr και από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α – Αθήνα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις επί του πρόχειρου διαγωνισμού:

Μαρία Γιαννίκου, 210 3327771 email: mariag@inegsee.gr

Μπουκουβάλας Κώστας 210 3327728 email: kostas@inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.