Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 -Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατί

21 Ιουλίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ»
  Προϋπολογισμός: 716.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Περιγραφή των υπηρεσιών: Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο από πλευράς δραστηριοτήτων και γνώσης, όσο και από πλευράς των μεθόδων, των μέσων και των τεχνολογιών παράδοσης της γνώσης. Η παροχή ηλεκτρονικής μάθησης θα γίνει με την ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας βασισμένη στην κοινωνική δικτύωση. Ωφελούμενοι του έργου θα είναι τα μέλη της ΓΣΕΕ που υπολογίζονται στις 500.000 μέλη (εγγεγραμμένα) σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στα εν δυνάμει μέλη της που είναι οι Έλληνες μισθωτοί σε Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι. Προθεσμία Ολοκλήρωσης της Παροχής των Υπηρεσιών: Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 2 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α , 106 81- ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 3327710, Fax: 210 3304452 Αποστολή διευκρινήσεων- Πληροφορίες: Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων Κοντογιάννη Ουρανία, Τρικκαίου Μαριάννα, Πλατή Μαρία Τηλέφωνα: 210-3327762, 210-3327757, 210-3327719 FAX: 210- 3304452 E-mail:raniak@inegsee.gr, marianna@inegsee.gr, mplati@inegsee.gr (Σαν θέμα του e-mail να αναφέρεται "Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης") Οι παραλήπτες της διακήρυξης, σε οποιαδήποτε μορφή, θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας) για να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις που θα δοθούν μέχρι την προκαθορισμένη από το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης ημερομηνία. ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δεν ευθύνεται για την μη παραλαβή στοιχείων επικοινωνίας μέσω e - mail . Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή των στοιχείων στα παραπάνω τηλέφωνα. Ημερομηνία Διακήρυξης: 22/7/2011 Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης και χορήγηση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : 9/9/2011 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/09/2011 και ώρα 12:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 26/09/2011 και ώρα 12:00

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : inegseeYp6.zip ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : apantiseis-inegsee_yp6.pdf
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.