Πρόχειρος Διαγωνισμός για σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για το έργο «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων»

1 Νοεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός: € 60.000,00 € (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)
Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων: Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Περιγραφή των υπηρεσιών: Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια του φορέα με γραφική ύλη και αναλώσιμα όπως αυτά περιγράφονται στο αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο φορέας χρειαστεί είδος το οποίο δεν βρίσκεται στον προαναφερόμενο κατάλογο ο ανάδοχος οφείλει να το προμηθεύσει με ποσοστό έκπτωσης 10% επί των τιμών καταλόγου λιανικής.

Προθεσμία Ολοκλήρωσης της Παροχής των Υπηρεσιών: Από την υπογραφή της συμφωνίας –πλαίσιο έως 31/12/2013.
Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο www.inegsee.gr και στο Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α – Αθήνα, τηλ.: 210 3327745, 210 3327781. Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της Προκήρυξης παρέχονται μόνο γραπτώς μετά από αίτημα που υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mplati@inegsee.gr και mpap@inegsee.gr ή μέσω fax στο 210 3327716 ή με υποβολή γραπτού αιτήματος στο πρωτόκολλο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης ολοκληρώνεται 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Χρόνος Υποβολής και Αποσφράγισης των Προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Παρασκευή 16/11/2012 και ώρα Ελλάδος 12:00 μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει την Δευτέρα 19/11/2012 και ώρα Ελλάδος 12:00 μμ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Αναλυτική πρόσκληση
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.